Verdige forhold på Trandum

Vedtatt av Lansdmøtet 2017.

Hvert år sperres flere tusen mennesker inne på Trandum utlendingsinternat, som siste stopp før de skal sendes ut av Norge. Dette er mennesker myndighetene frykter vil rømme før deportering, og bare i år var 4000 personer innom Trandum på vei ut av landet.


I en tilsynsrapport fra 2017 kritiserer sivilombudsmannen flere forhold på Trandum. Rapporten fastslår blant annet at bruken av isolerende sikkerhetsceller ved institusjonen i stor grad rammer sårbare grupper som barn og personer med psykiske lidelser. FNs menneskerettighetskonvensjon forbyr bruk av isolasjon mot nettopp disse sårbare gruppene. Sivilombudsmannen kritiserer også den økende bruken av isolerte sikkerhetsceller for disse særlig utsatte gruppene. Unge Venstre mener at fengsling av asylsøkere kun skal brukes som ytterste konsekvens i tilfeller hvor faren for voldsutøvelse anses som overhengende sannsynlig.


I politiets egen instruks står det at barn som hovedregel ikke plasseres på utlendingsinternatet i mer enn 24 timer. Likevel har det blitt rapportert om enkelte tilfeller av barn som har sittet på internatet i opp til 24 dager. Unge Venstre mener derfor at forholdene på Trandum bør utsettes for en omfattende granskning, og at det bør følge en økonomisk oppreisning som følge av eventuelle brudd på menneskerettighetene eller Norges egne instrukser for internering. FNs spesialrapportør mot tortur har uttrykt sterk bekymring for internering av barn, og norske myndigheter bør merke seg at den europeiske menneskerettighetsdomstol nylig har avsagt flere dommer mot Frankrike. Der har barn vært internert i kortere tid enn i enkelte av de norske tilfellene.


Unge Venstre ønsker at asylsøkernes rettigheter og mentale helse skal bli tatt på alvor. Vi må anerkjenne at mennesker på flukt er en sårbar gruppe; mange har med seg traumatiske erfaringer fra hjemlandet, og har derfor et stort behov for oppfølging.


Barnefamilier er en ekstra sårbar gruppe som bør tas vare på. Dersom disse på tross av hensynet til barnets beste skal deporteres, bør norske myndigheter finne alternative løsninger til isolasjon på Trandum utlendingsinternat. Unge Venstre anerkjenner behovet for retursentre for dem som skal deporteres, men disse sentrene må ikke gå på kompromiss med deres menneskeverd. En slik løsning kan være å opprette retursentre som minner mer om hus, heller enn et fengsel.

Unge Venstre vil også sette en makstid for internering av barnefamilier og enslige mindreårige, uten rom for utvidelse. For å minimere traumene ved utsendelser mener Unge Venstre at politiet kun bør operere på dagtid som forberedelse til tvangsutsendelser. Ingen barn, gravide, syke eller barnefamilier skal rives fra sitt hjem midt på natta.


Unge Venstre krever at utlendingsmyndighetene tar problemet på alvor og handler i tråd med FNs spesialrapport om tortur. Vi mener at staten, under de aktuelle omstendighetene, er forpliktet til å beskytte de svakeste og iverksette egnede tiltak for å sørge for deres velferd, samt respektere alle individers grunnleggende menneskerettigheter.


Unge Venstre mener at: 

- av hensyn til barns beste og for å hindre omfattende traumatisering av individer og familier, skal politiet kun operere på dagtid som forberedelse til tvangsutsendelser.

- norske myndigheter bør opprette et mindre traumatiserende alternativ til Trandum, hvor særlig sårbare grupper kan plasseres i påvente av uttransportering. Ingen barn under 18 år skal sitte på Trandum utlendingsinternat.

- mindreårige asylsøkere og barnefamilier skal interneres i maksimum 24 timer. Brudd på denne grensen vil føre til økonomisk oppreisning for de utsatte.

- fengsling av asylsøkere skal kun brukes som ytterste konsekvens i tilfeller hvor faren for voldsutøvelse eller forsvinning anses som overhengende sannsynlig.

- retursentre for asyls, økere som skal deporteres må ikke gå på kompromiss med deres menneskeverd.

- det må gjennomføres en granskning av forholdene på Trandum utlendingsinternat. Dersom menneskerettigheter er brutt skal den norske stat komme med en oppreisning til de utsatte, og at de ansvarlige etterforskes.