Vi trenger et nytt felles-europeisk asylsystem

Uttalelse vedtatt av Unge Venstres landsmøte 30.10.20


Migrasjon har alltid og vil alltid finnes. Migrasjon er positivt, og handler om 168 enkeltmenneskets frihet og sosial mobilitet. Samtidig er det viktig å håndtere 169 migrasjon riktig for å ikke gjøre nåværende problemer større. Flyktningkrisen i 170 Moria har vist at vi trenger et nytt europeisk asylsystem.


Det første prinsippet for å få et fungerende asylsystem er samarbeid. EU satte som mål allerede i 2007, gjennom Lisboa-traktaten, at EU skal oppnå en samordnet asylbehandling for tredjelands asylsøkere. Dette har likevel ikke skjedd enda; i stedet fikk vi Prosedyredirektivet som sørget for svært ulik behandling av asylsøkere i forskjellige EU-land, og Dublin-forordningen, som sørget for at asylsøkere i all hovedsak kun kan få asylsøknaden sin behandlet i det første landet de kommer til. Dublin-forordningen førte til et enormt trykk på sydligere land, og historisk få asylsøkere til nordvestlige land.


En løsning er å få på plass et felles-Europeisk asylsystem, der man som asylsøker søker asyl i hele EU, fremfor i enkelte EU-land. Det kunne løst problemet Dublin forordningen ble skapt til å løse; nemlig at asylsøkere ved avslag i ett land, kunne reise og søke asyl i et annet europeisk land. På den måten skape et press på asylsystemet som ødela for de asylsøkerne som hadde aller størst behov for hjelp. I tillegg ville et felleseuropeisk system senke det nåværende trykket på sydlige land som Dublin-forordningen skapte, og sørge for en mer rettferdig byrdefordeling.Unge Venstre vil:

  • Avvikle Dublin-forordningen til fordel for en egen felles-Europeisk institusjon som behandler alle asylsøknader til europeiske land, for å hindre at Prosedyredirektivet tolkes forskjellig i forskjellige land

  • Fordelingen av innvilgede asylsøknader til de forskjellige landene skal bestemmes innad i EU-kommisjonen, men alle landene skal måtte ta en nedre andel

  • Samordne rettighetene til asylsøkere som har flyktningstatus og asylsøkere som har krav på subsidiær beskyttelse, likt det Norge har gjort i 200 Utlendingslovens §28

  • Vil gi alle Europeiske asylsøkere tilgang på arbeidsmarkedet dersom de har 202 identifikasjon

  • Øke antall norske kvoteflyktninger til 10 000 i året

  • Vil fortsette å ta inn asylsøkere, og kompensere med kvoteflyktninger i år med lave antall asylsøkere, inntil vi har fått et fungerende, rettferdig felles Europeisk asylsystem

  • Vil forby kriminalisering av frivillige som hjelper flyktninger

  • Vil følge asylretten, og dermed ikke sette et øvre tak på antall asylsøkere

  • Europa skal ta imot årlig

  • Vil gi klimaflyktninger status som flyktninger