Yrkesfag for fremtiden

Vedtatt av landsstyret 18.03.2018


Ca. 40 prosent av elevene som starter yrkesfaglige løp på videregående skole i Norge, fullfører ikke utdanningen i løpet av fem år. Det vil si at i en klasse på yrkesfag bestående av 30 elever, er det gjennomsnittlig 12 elever som dropper ut av studiet før de har fått fagbrev.


Yrkesfagene må synliggjøres i mye større grad. Elever og foresatte har for liten kjennskap til hva det innebærer å velge en yrkesfaglig retning på videregående. Derfor må rådgivertjenesten i ungdomsskolen bedres, og rådgiverutdanningen må styrkes. Dette vil gjøre at alle elever får den hjelpen de har krav på, men også slik at de har tilstrekkelig med kunnskap om yrkesfagene. Dermed vil elever som vil gå på yrkesfag faktisk få informasjon om hvilke muligheter de har i fremtiden. Dette vil sørge for at eleven tar valget som passer dem best første gangen de søker.


Det må ikke bare satses på rekruttering i skolen,  men yrkesfagene må også mer spesifikt rettes inn mot næringslivet, da det er der framtidens yrkesfaglærere jobber i dag og elevenes fremtidige arbeidsplasser er. Forskjellige yrkesfag, vil i likhet med resten av arbeidslivet, være utsatt for endringer i arbeidslivet grunnet blant annet mer automatisering, og kunstig intelligens. Derfor må yrkesfagene tilpasses for å ruste fremtidens fagarbeidere fremtidens arbeidsmarked. Dette må gjøres samtidig som at man ikke gjør yrkesfagene mer teoritunge.


Hvert eneste år er det altfor mange yrkesfagelever som står uten læreplass, noe som kan tære på den enkelte elev sin motivasjon til å fullføre løpet. Unge Venstre mener derfor at arbeidsgiveravgiften må fjernes for lærlinger og at bedrifter som tar inn lærlinger skal få større tilskudd, da dette vil gi arbeidsgiverne bedre råd til å ansette langt flere lærlinger, og det vil skape flere arbeidsplasser. Dette kan også være med å motivere flere til å gjennomføre fagprøven, men også kvalitetssikre fremtidens arbeidsaktive. For de som derimot ikke gjennomfører fagopplæringen, må vi gi disse elevene et individuelt utformet kompetansebevis som kan hjelpe eleven til å komme ut i arbeid på tross av manglende fagbrev.


Unge Venstre vil

- styrke rådgiverutdanningen for å sikre at elever får hjelp av rådgivere med tilstrekkelig kompetanse. - ha et tettere samarbeid mellom skolen, næringsliv og kulturliv for å gjennomføre praktikantopphold, gjesteforelesninger og ekskursjoner - tilpasse yrkesfagene for fremtidens arbeidsmarked med mer automatisering og kunstig intelligens - sikre flere læreplasser - fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger, og gi bedrifter som tar inn lærlinger større tilskudd - gi elever som ikke har fullført fagopplæring et individuelt utformet kompetansebevis - tilby vekslingsmodell ved flere skoler gjøre det lettere å kombinere praktisk arbeid og teori på yrkesfagene - Gi lærlinger lik rett til studentrabatt på kollektivtransport som studenter