Hopp til hovedinnhold

19. august 2022

| Oppdatert 19. august 2022

Kraftige klimakutt i tungtransporten

Bilde av to trucker på motorvei

Til tross for høye klimaambisjoner har utslippene fra tungtransporten i Oslo steget de siste ti årene. Tungtransporten er hvert eneste år en utslippsbombe for Oslos klimaregnskap. Årlig slipper tungtransporten ut utslipp lik 140 000 tonn Co2. Dette tilsvarer over en tiendedel av alle utslipp i Oslo.

Bransjen peker selv på tre hovedårsaker til at omstillingen innen tungtransporten går treigere enn ønskelig.

Den mest fremtredende av disse utfordringene er den økonomiske kostnaden som kreves for å omstille fra fossile til elektriske lastebiler. Hele 81% av transportaktører trekker økonomi frem som en barriere for omlegging av deres virksomhet til utslippsfri transport. Utslippsfrie kjøretøy er allerede billigere i drift enn de fossildrevne, men krever likevel en betydelig høyere investeringskostnad. Spesielt mindre transportaktører opplever investeringskostnadene som en stor barriere for å omstille til nullutslipp. Transportmarkedet er preget av små aktører, og det er derfor spesielt viktig å innrette støtteordninger og andre tiltak som små aktører kan dra nytte av i omstillingen til nullutslippsteknologi. Det er også viktig å opprettholde og forsterke miljødifferensieringen i bomringen og andre kjøretøysavgifter.

Manglende infrastruktur for lading og fylling av hydrogen/biogass er også en viktig barriere som forhindrer den grønne omstillingen. Hittil har utbyggingen av slik infrastruktur gått for langsomt, spesielt når det kommer til infrastruktur som tungtransporten kan ta i bruk. Kommunen må ta initiativ til og samarbeide med private aktører for å forbedre infrastrukturmangelen.

Tydelige signaler fra myndighetene om at nullutslippsløsninger vil bli prioritert bidrar også til å øke markedet og interessen for grønne transporttjenester. Bransjen etterlyser selv slik tydelighet. Her må Oslo kommunen bidra med å sette krav om nullutslipp i alle kommunale anbud samt innføre nullutslippssoner i gradvis større, og større deler av byen. For å gi aktørene tid til å omstille seg, og sikre bransjens levedyktighet er det viktig å gi tydelige signaler lang tid i forveien.

Tung- og varetransporten er klar for en grønn omstilling. I en kommune som har ambisjon om å kutte sine utslipp med 95% mot 2030 er det ikke akseptabelt at en næring øker sine utslipp. Det er derfor essensielt å innføre kraftfulle tiltak for å sette i gang en svært nødvendig omstilling i tungtransporten.

Oslo Unge Venstre vil:

  1. At all transport i Oslo skal være utslippsfri i 2030
  2. Opprette flere støtteordninger for tungtransporten i Oslos klimafond
  3. Opprettholde og forsterke miljødifferensieringen i bomringen.
  4. Samarbeide med private og andre aktører for å bygge ut kommunens lade-infrastruktur.
  5. Stille krav om nullutslipp i alle kommunale anbud.
  6. Innføre nullutslippssone innenfor ring 2 fra 2025 og i hele Oslo fra 2030.

Del artikkelen