Hopp til hovedinnhold

2. juni 2021

| Oppdatert 2. juni 2021

Valgkomiteen informerer

Valgkomiteen er godt i gang med arbeidet, og ønsker å informere om prosessen videre frem mot landsmøtet i oktober. Her finner du også informasjon om hvilke verv man kan stille til.

Valgkomiteen består i år av Amelia Aune, Benedicte Rørvik, Timo Kanehl, Vebjørn Arff og Øydis Lebiko (leder). Vår oppgave er å lage en innstilling, altså en anbefaling til landsmøtet, på nytt sentralstyre, nye direktevalgte til landsstyret, nytt internasjonalt utvalg og ny kontrollkomite.

Vi vil høre fra alle som vet de ønsker å stille til et verv, er usikker og ønsker mer informasjon om hva vervene innebærer, har innspill på personer som burde stille til verv eller har andre ting de mener valgkomiteen burde vite.

Ta kontakt via dette skjemaet, send en mail til valgkomiteen@ungevenstre.no eller ta kontakt med leder av valgkomiteen, Øydis Lebiko, på telefon; 45467539.

Alt som sies til valgkomiteen er konfidensielt.

Hvordan er prosessen?

Valgkomiteen har hatt samtaler med de fleste som innehar sentrale verv i Unge Venstre, og vil videre snakke med alle som stiller til verv eller har andre ting de ønsker å snakke med valgkomiteen om. Valgkomiteen har dessverre ikke mulighet til å delta på årets sommerleir, og kommer derfor til å foreta de fleste intervjuene og samtalene digitalt 3.-6. juli. I tillegg vil avsluttende intervjuer bli kunne foretatt etter dette - før innstillingen blir klar i forkant av landsmøtet.

Hva kan du stille til?

Leder i Unge Venstre er organisasjonens ansikt utad, og er også øverste sjef. Vervet innebærer daglig drift og profilering av organisasjonen, og innehaver er gjerne en del i media. Som leder har man dessuten ansvar for drift av sentralstyret og landsstyret.

Første nestleder er organisasjonens “vise-sjef”, og er del av sentralstyret. Hen vil få mye ansvar for organisasjonens virke, politiske utvikling og representasjon i media og møter. Det er forventet at første nestleder stepper inn der leder ikke kan delta. Sammen med leder, annen nestleder og sekretariatet, er hen også med i arbeidsutvalget.

Andre nestleder har en lignende stilling som første nestleder, og deltar i både arbeidsutvalget og sentralstyret. Organisatorisk, politisk og utadrettet arbeid er videre en del av annen nestleders hverdag, og som resten av ledertrioen fører dette til en god del arbeid.

Internasjonal leder sitter i sentralstyret, og leder det internasjonale utvalget (IU). I tillegg til sentralstyrearbeid, jobber internasjonal leder mye med internasjonal politikk og de internasjonale prosjektene IU drifter.

Sentralstyremedlemmer har Unge Venstre fem av. I tillegg er det to varaer, som også deltar på alt av sentralstyrets arbeid. Medlemmene av sentralstyret har ansvar for kontinuerlig drift av organisasjonen, og arbeider blant annet med sommerleir, ulike nasjonale møter, politikkutvikling, representasjon og Unge Venstre-akademiene. Det er mye organisatorisk arbeid for sentralstyret, men også en mulighet for politisk påvirkning.

Direktevalgte medlemmer av landsstyret er totalt åtte personer, der seks har faste plasser og to er varaer. I tillegg består landsstyret av alle fylkesledere og sentralstyret i Unge Venstre, og det er det øverste beslutningsorgan mellom landsmøtene. Større saksområder, som Unge Venstres økonomi og politiske prioriteringer, blir behandlet i landsstyret.

Internasjonalt utvalg består av fire eller seks medlemmer, samt internasjonal leder. Utvalget jobber med ulike prosjekter, internasjonal politikk og samarbeid gjennom paraplyorganisasjonene IFLRY og LYMEC. Medlemmene bør være opptatt av internasjonal politikk, og det inngår mye organisatorisk arbeid for å arrangere møter og internasjonal sommerleir.

Kontrollkomitéen består av tre personer. Deres oppgave er å sikre at Unge Venstre følger vedtektene sine og har en solid økonomi. Kontrollkomitéens medlemmer må ha svært god kjennskap til organisasjonens virke. Komitéen deltar på alle nasjonale møter.

Til info: De siste årene har landsmøtet valgt et klima- og miljøutvalg og et kunnskapspolitisk utvalg, samt to direktevalgte som leder hvert av disse utvalgene. Det har blitt gjort endringer i organisatorisk plattform som gjør at det ikke skal innstilles på eller velge leder og medlemmer av disse to utvalgene på årets landsmøte.

Del artikkelen