Økonomi

Her er det samlet en del informasjon og maler til alt som handler om økonomisk styring, søknader om økonomisk støtte og prosesser for å få ordnet rent praktiske ting som konto eller bankkort. Dersom man lurer på noe eller ikke finner det man leter etter, er det dessuten bare å ta kontakt med generalsekretær. 

 

Kontaktinformasjon til generalsekretær: 

Tlf: +47 465 48 516

E-post: solveig@ungevenstre.no

Hvordan lage et budsjett?

For å holde en trygg økonomisk styring, er det viktig å ha et budsjett for fylkes-/lokallaget som man følger. Budsjettet vedtas på årsmøtet i forkant av hvert kalenderår, og trenger ikke være spesielt komplisert. Et budsjett er et overslag over forventede inntekter og utgifter laget har i løpet av året. Budsjettet skal gi en oversikt over hva og hvor mye laget kommer til å bruke penger på det neste året og hvor mye dere får i inntekter det neste året. 

Et fylkeslag og lokallag skal drive valgkamp hvert annet år. Budsjettene må reflektere dette. Det vil si at i år uten valgkamp bør det budsjetteres med sparing til valgkampen året etter. 

For de fleste lokallag vil eneste inntektskilde være Frifond-penger. Sett her opp hvor mye dere har mål om å søke gjennom denne ordningen.

Hvordan lage et regnskap?

Et regnskap er en skriftlig oversikt over inntekter og utgifter laget har gjennom året. Å føre regnskap trenger ikke være vanskelig. I tillegg til å føre oversikten må man ha en perm eller digital mappe der man samler alle bilag. Et bilag er et ark eller fil som viser hva det er brukt penger til. Det er viktig å ta vare på kvitteringer og ha dem knyttet til bilaget, enten ved å fysisk lime dem på baksiden, eller scannet på samme fil som bilaget.

Du kan finne en mal for regnskap her.

Mal for bilag kan du finne her. Denne er spesielt nyttig hvis noen personer har lagt ut for noen utgifter og skal ha tilbakebetaling.

Hva om noen har lagt ut for fylkes-/lokallaget?                                                            

Dersom noen har lagt ut for utgifter hos fylkes-/lokallaget, skal de få dette tilbakebetalt fortest mulig. Det er viktig at de tar vare på kvitteringer, og at disse enten scannes til bilaget eller limes bakpå. 

 

Mal for bilag kan du finne her.

Hvordan få en inntekt?

Frifond - Kun lokallag

Frifond-ordningen er den viktigste inntekten for lokallag. Hvert år får Unge Venstre sentralt et stort beløp som skal deles ut til lokallagene for å skape aktivitet. Det er kun lokallag som kan søke om frifond.

Frifond-penger kan brukes på det meste bortsett fra lønn og alkohol. I Unge Venstre deler vi ut disse pengene basert på søknader. I søknaden skriver dere hva dere trenger penger til, og hvor mye dere søker. Dette kan for eksempel være til innkjøp av mat til medlemsmøte, reise til deltakere eller innledere til møte, eller materiell dere skal kjøpe til skolebesøk. Søknaden kan sendes både i forkant og etter arrangementet.

Når arrangementet eller innkjøpet er gjort må dere levere en rapport som sier hvor mye penger som er brukt, og hva de er brukt på. Denne rapporten skal inn innen 6 uker etter arrangementet.

 

Organisasjonssekretær i Unge Venstre er den som administrerer denne ordningen.

 

Kontaktinformasjon til organisasjonssekretær:: 

Tlf: +47 992 41 687

E-post: magnus@ungevenstre.no

 

Her finner du skjema for frifondsøknad og -rapport.

Partistøtte - Kun fylkeslag

Som ungdomsparti har fylkeslaget rett på partistøtte. Dette søkes om og rapporters på www.partiportalen.no. For å få partistøtte må man en gang i året logge seg inn å bekrefte/oppdatere hvem som sitter styret. Dette bør gjøres så tidlig som mulig i januar. 

Før 1. juni hvert år må fylkeslaget levere regnskapsrapport på partiportalen. Følg med på informasjon fra generalsekretær når denne fristen nærmer seg. Denne rapporteringen er det viktigste økonomiansvarlige fra fylkeslag gjør i løpet av året.

 

Venstres studieforbund

Venstres studieforbund kan gi støtte til kurs og opplæringsaktivitet. Har dere arrangert regionalakademiet er dette en fin mulighet til å få støtte. Dere kan også søke om å få støtte for f.eks styremøter, da dette regnes som opplæring i styrearbeid. Fristen for å søke om støtte fra studieforbundet er i januar. Se oppdatert informasjon på venstre.no/organisasjon/vs/  

 

Momskompensasjon

Opp til syv prosent av alle utgifter fylkeslaget har hatt, kan kompenseres. Man sender et enkelt skjema til Unge Venstres generalsekretær i løpet av august. Dette vil det bli informert om, så følg med på informasjon fra generalsekretær når denne fristen nærmer seg. 

 

Grasrotandel

Norsk Tipping har en ordning der de gir en liten prosentandel av det man spiller for til frivillige organisasjoner. Den som spiller kan velge hvilken organisasjon som skal få denne andelen. Registrer fylkeslaget i frivillighetsregistre og få foreldre, besteforeldre og Venstre-medlemmer til å gi sin grasrotandel til Unge Venstre. 

 

Fylkeskommunale og kommunale ordninger

Mange fylkeskommuner  og kommuner har egne ordninger for frivillige organisasjoner. Undersøk om frister og kriterier for å søke på disse. 
 

Alt som handler om bankkonto

Alle fylkeslag og lokallag i Unge Venstre skal ha tilgang til en bankkonto. Når et nytt styre er valgt, er det viktig at økonomiansvarlig får tilgang til denne kontoen. 

 

Hvordan få tilgang til eksisterende konto?

Oppdater Brønnøysundregisteret. Alle norske organisasjoner skal være registrert her, og dersom lokal- eller fylkeslaget er registrert, er det relativt enkelt å oppdatere. 

 

For å oppdatere Brønnøysund trenger du et årsmøtereferat som viser fullt navn på alle som er valgt i det nye styret, dette må være underskrevet av to personer som var tilstede på møtet. Til selve registreringen trenger dere også personnummeret til alle i styret.

Det letteste er å oppdatere dette i møtet, da er alle tilstede, kan skrive under, og har personnummer tilgjengelig. Dette kan gjøres direkte i medlemsregisteret. Dersom du ikke har tilgang, eller trenger hjelp, ta kontakt med sekretariatet på hei@uv.no.

 

Endre disponent på kontoen

Lag et dokument, underskrevet av styret eller, som en del av årsmøtereferatet, der det kommer tydelig frem hvem som skal disponere kontoen. Ta dette med til banken, så skal de ordne dette. Husk pass. 

 

Hvordan opprette ny konto?

Er du økonomiansvarlig i et nyoppstartet lokallag, eller et lokallag uten bankkonto? Da må dette opprettes. 

 

Det enkleste for små lokallag er om kontoen formelt eies av fylkesstyret. Det vil si at fylkesstyret oppretter en ny konto underlagt sitt organisasjonsnummer, og gjør økonomiansvarlig som disponent for denne, slik som beskrevet i forrige avsnitt. 

 

Hva gjør vi om leder og økonomiansvarlig er under 18 år?

Noen banker vil ikke la personer under 18 år stå som hoveddisponent for bankkonto. Da kan styret vedta å gjøre en av økonomiansvarligs foreldre til hoveddisponent sammen med dem. Dersom dette av ulike grunner ikke skulle gå, kan man ta kontakt med generalsekretær, som kan bistå med en løsning. 
 

Mal for innkalling og referat fra årsmøter finner dere her:

https://docs.google.com/document/d/1LiQ0f89NsuyOrkcPPccl1FvO8eazcQs_zrh9OLVRtlE/edit?usp=sharing