Politikk fra A til Å

A

Abort


Unge Venstre kjemper for kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp, og vil tillate fri abort frem til uke 18. Etter uke 18 må det tungtveiende grunner til for å få innvilget abort.
Aktiv dødshjelp


Alle mennesker har rett til verdighet, også ved livets slutt. Derfor vil Unge Venstre tillate aktiv dødshjelp.
Alkohol


Unge Venstre ønsker en liberal og ansvarlig alkoholpolitikk. Vi ønsker å beholde Vinmonopolet, men tillate salg av sterkøl i butikk. Dagens høye alkoholavgifter fører til økt grensehandel og tapte inntekter for Norge. Derfor ønsker Unge Venstre å senke avgiftene på alkohol.
Arbeid


Unge Venstre ønsker et trygt og inkluderende arbeidsliv. Samtidig må ikke utdaterte lover og regler hindre en nødvendig omstilling og fleksibilitet i arbeidsmarkedet i årene fremover.
Arbeidsinnvandring


For Unge Venstre er bevegelsesfriheten og retten til å søke lykken viktig. Arbeidsinnvandring kan bidra til nye impulser, idéer og dekke behov for mer arbeidskraft i tider hvor det går bra i norsk økonomi. Samtidig er det viktig å ta tak i skyggesidene som kan medfølge arbeidsinnvandring. Sosial dumping, lave lønninger og dårlige arbeidsvilkår må bekjempes. Derfor ønsker Unge Venstre å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og innføre en lovfestet minstelønn i Norge.
Arbeidslivskriminalitet


Et trygt og seriøst arbeidsliv kommer alle til gode. Derfor ønsker Unge Venstre å trappe opp innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.
Arveavgift


For Unge Venstre er det viktig at det alltid lønner seg å arbeide. Derfor ønsker vi å skattlegge arv.
Assistert befruktning


Unge Venstre ønsker at assistert befruktning skal være tilgjengelig for alle, uansett om den aktuelle kandidaten er i et partnerskap eller ikke.
Asyl


Unge Venstre mener Norge skal være en trygg havn for mennesker som er på flukt fra krig og forfølgelse. Dagens asylpolitikk er altfor streng og tar ikke i stor nok grad vare på de som trenger det mest. Derfor ønsker vi en mer liberal, human og raus asylpolitikk.
Atomvåpen


Atomvåpen kan utslette menneskeheten i løpet av kort tid. Arbeidet for nedrustning er viktig, og Norge bør bidra internasjonalt til at atomvåpenstater inngår forpliktende avtaler om å kvitte seg med atomvåpen. Vi ønsker at Norge skal skrive under på atomvåpenforbudet.
Avfall


Unge Venstre vil jobbe for at samfunnet produserer mindre avfall, og at alt avfall resirkuleres så langt det er mulig. Det gir god ressursutnyttelse, hindrer forsøpling og verner om miljøet. Derfor vil Unge Venstre øke avgiftene på unødvendig emballasje, gi ekstra støtte til kommuner som er gode på resirkulering, og vurdere lavere moms på reparasjonstjenester, for å stimulere til mindre bruk-og-kast.
Avgifter


Unge Venstre mener det er et viktig prinsipp at forurenseren skal betale for sine utslipp og skader på naturen. Derfor ønsker vi høyere avgifter på miljøfiendtlige varer og tjenester, som bensin og diesel, flytrafikk og kjøtt. Vi ønsker en flat avgift på CO2, slik at industrien og landbruket også må betale for sine utslipp. Målet med slike avgifter er å redusere utslippene, samtidig som pengene kan brukes på miljøvennlige tiltak og lavere inntektsskatt. Det skal lønne seg å jobbe, men ikke å forurense.

B

Barn på flukt


Barn på flukt er en ekstremt sårbar gruppe, og Unge Venstre mener Norge må ta ansvar for å ta vare på disse barna. Norge bør gi varig oppholdstillatelse til alle enslige mindreårige asylsøkere, også de mellom 15 og 18 år, dersom det ikke finnes forsvarlig omsorg ved retur til hjemlandet. Barnevernet skal få direkte omsorgsansvar for alle enslige asylsøkende barn under 18 år som kommer til Norge. Norge bør gå i bresjen for en internasjonalt samarbeidsavtale om tryggere kår for barn på flukt.
Barnefattigdom


Barnefattigdom er et økende problem i Norge, og det er fremdeles for mange barn fra fattige familier som ikke får gå i barnehage eller delta i fritidstilbud. Derfor ønsker Unge Venstre å gjøre det gratis å gå i barnehage og SFO.
Barnehage


Unge Venstre mener barnehagen skal være en viktig lek- og læringsarena for alle barn, og ønsker derfor gratis barnehage til alle. Bemanningsnormen i barnehagene må opprettholdes, og det må jobbes for å få flere mannlige barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere. I tillegg må barnehagetilbudet bli mer fleksibelt. Det bør være to opptak årlig og flere barnehager bør legge til rette for kvelds- og helgeåpent.
Barnetrygd


Unge Venstre vil erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO for alle barn, samt en behovsprøvd barnetrygd til familier med lav inntekt. Barnehage og SFO er viktige arenaer for lek, læring og integrering for barna, og bidrar også til yrkesdeltakelse og integrering for foreldrene. Så lenge barnehage og SFO ikke er gratis, ønsker vi å øke og skattlegge barnetrygden.
Barnevernet


Unge Venstre ønsker et barnevern med et høyt faglig nivå. Det er behov for mer kompetanse på førstelinjenivå i barneverntjenesten, men også i skolen og andre instanser. Barnevernsfaglig kompetanse bør være til stede i hele utdanningskjeden, fra barnehage til videregående skole. Barnets beste skal alltid ligge til grunn i barnevernets vurderinger. Det er også viktig at arbeidet med kommunereform fortsetter, slik at alle barn får bo i en kommune som har tilstrekkelig kompetanse og bredde i barnevernstilbudet.
Bil


Unge Venstre vil prioritere å bygge ut kollektivnettet i de store byene i Norge fremfor veiutbygging. Dagens belønningsordning for kollektivtransport i storbyene må økes betydelig. Pengene skal bli utløst ved reduksjon i biltrafikken, og må brukes på kollektivtransport eller gang- og sykkelveier. Samtidig er det mange områder i Norge hvor det vil forbli nødvendig å bruke bil. Det er viktig at disse bilene blir lav- og nullutslippsbiler. Derfor ønsker Unge Venstre å beholde fordelene for elbiler og andre lav- og nullutslippsbiler, samt øke avgiftene på bensin og diesel.
Bioenergi


Unge Venstre mener Norge må satse på bærekraftlig bioenergi, blant annet gjennom krav til innblanding av biodrivstoff i drivstoff. Biodrivstoff produsert av biologisk avfall fra for eksempel skogdrift og havbruk, bidrar til store kutt i klimagassutslipp og satsingen på dette må fortsette. Bruken av ikke-bærekraftig biodrivstoff produsert av palmeolje fra miljøskadelig produksjon, må derimot stoppes.
Biologisk mangfold


Unge Venstre vil snu trenden med at stadig flere arter utryddes eller blir alvorlig truet. For å hindre flere arter fra å utryddes trengs det økt kunnskap og bedre kartlegging av naturen. Det må forskes på hvorfor rundt 300 arter i Norge er direkte utrydningstruet og hva vi kan gjøre for å berge disse artene. I tillegg må vi hindre at flere arter blir truet på grunn av menneskelig aktivitet.
Bistand


Unge Venstre mener Norge har et solidarisk ansvar for å hjelpe kriserammede områder og bidra til utvikling i verden. Samtidig er det viktig at vi har et mål for hvor mye bistand vi skal gi som kan stå seg over tid, både ved gode og dårlige økonomiske rammer.. Derfor ønsker Unge Venstre å feste norsk bistandsnivå til 1 % av BNP. I tillegg er det viktig at bistanden brukes der behovene er størst, og norske midler kan forbedre mange liv.
Bolig


Unge Venstre vil skattlegge bolig på lik linje med andre former for kapital ved å innføre en nasjonal boligskatt. Dermed vil det ikke lenger bli mer lønnsomt å kjøpe eiendom fremfor å investere i bedrifter. Det vil gi mer verdiskapning, og hindre at boligmarkedet domineres av eiendomsinvestorer. En slik utvikling er nødvendig for å hjelpe flere unge inn på boligmarkedet.
Bosetting av flyktninger


Unge Venstre mener at kommunene bør pålegges å ta imot flyktninger og asylsøkere slik at færre med oppholdstillatelse blir sittende på mottak og vente på en kommune som vil ta dem imot. Kommunene bør også pålegges å ta imot mindreårige, funksjonshemmede og andre utsatte grupper slik at de ikke blir sittende på mottak over lengre tid. Barn bør ha rett til å gå på videregående skole og ha mulighet til å gå i barnehage, selv om de ikke enda har fått innvilget oppholdstillatelse.
Brukerstyrt personlig assistanse


Unge Venstre vil at de som trenger det skal få brukerstyrt personlig assistanse (BPA). BPA-tjenesten er en viktig del av hverdagen for mange mennesker med behov for tilrettelegging og assistanse, og en styrking av BPA-tjenesten er derfor viktig.
Bærekraftig fremtid


Å sikre en bærekraftig fremtid for generasjonene som kommer etter oss er essensielt. Da må vi ha på plass bindende internasjonale avtaler for å takle blant annet økte klimagassutslipp. Klimautfordringen er menneskehetens største utfordring, og den må tas på det aller høyeste alvor ved at land forplikter seg til å kutte i egne utslipp. Vi må verne om regnskogen og sørge for å ta vare på utrydningstruede arter for å bidra til et sunt økosystem og et biologisk mangfold.

C

Cannabis


Det har vært en stor økning i cannabisbruk blant unge. At rusmiddelet kun er under omsetning av kriminelle nettverk anser Unge Venstre som svært problematisk. Unge Venstre vil legalisere og regulere omsetningen av cannabis. Bare ved å regulere cannabis kan vi få markedet under kontroll. For å lese mer om rus, se rus. For alkoholpolitikk, se alkohol. For narkorazzia, se narkorazzia. For rusomsorg, se rusomsorg. For heroinassistert behandling, se heroinassistert behandling.
CO2-avgift


Unge Venstre vil ha en gjennomgående og gradvis økende CO2-avgift gjeldende for alle
sektorer. På den måten setter vi en høy pris på CO2 for alle næringer, som gjør at det virkelig lønner seg for bedrifter og selskap å kutte i utslippene sine.

D

Demokrati


Ytringsfrihet er grunnlaget for et velfungerende demokrati. I det liberale demokratiet er det borgerne som kontrollerer staten, ikke omvendt. Unge Venstre vil ha et sterkt lokaldemokrati, og flytte makten fra staten nærmere folk.
Diskriminering


Et liberalt samfunn bør bygges på ideen om at alle personer er ulike, samtidig som alle skal ha de samme mulighetene. Det bør være et sterkt vern mot diskriminering fra enkeltpersoner og storsamfunnet. Unge Venstre mener at alle mennesker skal være vernet mot diskriminering på bakgrunn av kjønn, legning, etnisitet, religion, språk, funksjonshemning og andre lignende kjennemerker.
Dyrevelferd


Unge Venstre mener at dyr har egenverdi og skal behandles med respekt. Vi har fått gjennomslag for å legge ned pelsdyrnæringen og innføre dyrepoliti i hele landet. Likevel er det et stykke igjen å gå før Norge blir best på dyrevelferd. Vi ønsker å fase ut bruk av dyr i sirkus, forby avl og import av dyr som er avlet frem med skadelige egenskaper, og ikke minst innføre strengere krav for dyrehold og obligatorisk ID-merking av katter.

E

Eggdonasjon


Unge Venstre mener at eggdonasjon bør sidestilles med sæddonasjon, slik at det blir tillatt å donere egg. Personer som bidrar til sæd- eller eggdonasjon må oppgi sin identitet, for et hvert menneske skal ha krav på å kjenne sitt biologiske opphav. Eggdonasjon kan for mange være den eneste utveien for å få det barnet de ønsker, og da skal ikke staten stå i veien for menneskers ønske om en familie.
Eiendomsskatt


Unge Venstre vil erstatte den kommunale eiendomsskatten med en nasjonal boligskatt. Boliger bør skattlegges på lik linje med andres formuesobjekter slik at de ikke er mer lønnsomt å investere i boliger enn bedrifter.
Elektrifisering av sokkelen


Klimagassutslippene fra olje- og gassutvinning må betydelig ned. Derfor mener Unge Venstre at norsk sokkel skal elektrifiseres snarest. Målet er at petroleumssektoren skal elektrifiseres fullstendig, eller fjerne alle utslipp knyttet til produksjon på andre måter. På felt der det er for lite olje eller gass igjen til å gjøre elektrifiseringen lønnsom kan det gis dispensasjon.
Energi


Behovet for økt tilgang på energi kan ikke gå på bekostning av klimahensynet. Unge Venstre vil sørge for at økning av energi ikke øker klimagassutslippene ved å fase ut bruken av fossil energi, og dessuten effektivisere energiproduksjonen. Vi vil gjøre Norge til en fornybarnasjon både ved å støtte ny teknologi og innovasjon på feltet, men også ved å koble Norge tettere sammen med det europeiske energimarkedet.
EU


Europa og EU er Norges viktigste handelspartner og arena for fred og samarbeid på kontinentet. Unge Venstre vil at Norge søker om medlemskap i den Europeiske Union, og gjennom et fullverdig medlemskap er med på å omforme og forbedre unionen.
Europeisk flyktningpolitikk


Vi ønsker et mer forpliktende europeisk samarbeid for refordeling av asylsøkere og flyktninger. I dag er det noen få land som sitter igjen med den største byrden, og andre land som ikke tar i mot noen. Den bærende prinsippet med en slik mekanisme må være å sikre en mer human behandling av asylsøkere og flyktninger.
EØS


Europa og EU er Norges viktigste handelspartner, og EØS-avtalen er fundamental for store deler av norsk næringsliv og eksportnæring. Likevel mener Unge Venstre at det eneste langsiktige alternativet til EØS er fullverdig EU-medlemskap. Les mer under EU.
E-sport


Unge Venstre jobber for at e-sport skal anses som en idrett og dermed likestilles andre medlemmer av Norges Idrettsforbund. Vi ønsker å legge til rette for e-sport som eget valgfag i skolen.
Eksamen


Unge Venstre ønsker å se på alternativer til dagens eksamensordning, og at det skal være en større variasjon i eksamensformer. Samtidig vil vi fjerne det urettferdige eksamenstrekket i VG1, der kun 20 % blir trekt opp. Vi ønsker å gjøre det lettere å ta opp eksamen også i valgfag som musikk, dans, drama, media, idrett og kunstfag etter endt videregående opplæring dersom man er misfornøyd med karakterresultatet.
Ekteskap


Unge Venstre vil opprettholde ekteskapsloven, men også åpne opp for at flere enn to personer kan gifte seg. Vi ønsker og en samboerlov slik at samboere skal ha like juridiske rettigheter som ektepar.
Eldreomsorg


Unge Venstre ønsker en trygg eldreomsorg, hvor eldre i stor grad har mulighet til å påvirke egen hverdag og innholdet i tjenestene de får fra det offentlige. Det er viktig at eldre får en stimulerende og givende hverdag. Derfor må det statlige tilskuddet til aktivitetstilbud økes, både på og utenfor institusjon. Det skal legges til rette for at eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig. Omsorgslønn bør være en reell kompensasjon for tapt lønnsinntekt. Hjemmehelsetjenesten bør konkurranseutsettes der det er formålstjenlig. Vi ønsker også flere faglærte innenfor eldreomsorgen.

F

FN


FN er en av de viktigste, globale arenaene for fred og utvikling. Generalforsamlingen er i dag et veldig viktig diplomatisk møtepunkt. Derfor ønsker Unge Venstre en aktiv norsk deltakelse i FN. Likevel mener vi at organisasjonen bør omstruktureres: Vetoretten i Sikkerhetsrådet må fjernes, og ordningen med faste plasser oppheves. Det bør opprettes et representativt parlament som et andre kammer sammen med generalforsamlingen. På sikt bør et slikt FN-parlament overta for generalforsamlingen.
Foreldrepermisjon


Unge Venstre vil likedele foreldrepermisjonen i to. Dette er en god måte å sikre begge foreldre muligheten til samvær med barnet, samtidig som det vil være med på å forhindre diskriminering og begrensede muligheter i arbeidslivet.
Formueskatt


Unge Venstre vil ha økt skatt på formue. Verdsettelsen for alle formuesobjekter skal settes til 80%, satsen skal økes til 1%, og bunnfradraget skal heves til 3 millioner kroner. Samtidig bør skattesatsen for arbeidsinntekt senkes og anledning til å innføre kommunal eiendomsskatt fjernes. For å unngå at formuesskatten rammer gründere urimelig hardt, vil vi også innføre en tidsbegrenset rabatt i formuesskatten for gründere ved børsintroduksjon av eget selskap.
Fornybar energi


Unge Venstre vil ta Norge fra å være en oljenasjon til å bli et fornybarsamfunn. Derfor må vi øke satsningen på fornybar energi, samtidig som vi gjør det dyrere å forurense. Utviklingen av teknologi knyttet til fornybar energi kan være et stort konkurransefortrinn for Norge.
Forsvar


Unge Venstre vil opprettholde et sterkt og profesjonalisert forsvar. Fordi Norge er et lite land, bør norsk forsvarspolitikk basere seg på tett samarbeid med allierte og effektive organiseringsmetoder som for eksempel såkalt «smartforsvar». Kombinasjonen tettere samarbeid og større grad av spesialisering gir oss mer forsvarsevne per krone, og er dessuten en effektiv måte å unngå konflikter mellom nasjoner. Den norske forsvarspolitikken bør fortsatt baseres på et tett NATO-samarbeid. Norge skal ha en aktiv rolle både militært og organisatorisk.
Fraværsgrensen


Unge Venstre vil fjerne den nasjonale fraværsgrensen, men jobbe for å gjøre den mer fleksibel så lenge den eksisterer. Skolehelsetjenesten bør kunne skrive ut fraværsdokumentasjon for elevene.
Frihandel


Frihandel over landegrenser motvirker konflikt, i tillegg til at det skaper velferd og utvikling. Unge Venstre vil fjerne norske tollmurer, slik at andre land har like gode vilkår når de skal selge varer til norske forbrukere. Frihandel lar land med svakere økonomi selge sine varer til kjøpesterke nordmenn, som igjen gir velstandsutvikling og økt inntekt for disse landene.
Friskoler


Unge Venstre mener at det viktigste er at alle elever får en god utdanning tilpasset egne behov og interesser, ikke om utdanningen er offentlig eller privat. Vi mener at friskoler er et godt supplement til den offentlige skolen, og ønsker å gjøre det lettere å starte friskoler uten å måtte ha et alternativt pedagogisk læringsopplegg eller representere et livssyn.
Fritt skolevalg


Unge Venstre vil gi elevene mest mulig frihet, og ønsker derfor å gjøre ordningen med fritt skolevalg til en nasjonal ordning. Det vil også gjøre det mulig for skolene å profilere seg på spesifikke retninger. Alle elever skal ha rett til plass på en skole det tar begrenset med reisetid å komme seg til.
Fritt internett


Vi lever i en stadig mer digitalisert verden, og en stadig større del av livene våre fanges opp i teknologi. Et fritt internett er en forutsetning for den moderne meningsutvekslingen, og en viktig del av demokratiet. Staten skal ikke sensurere nettsteder. Alle har dessuten rett til et privatliv, også på nett, og Unge Venstre er svært skeptisk til den stadig mer omfattende overvåkningen fra staten og andre aktører.
Funksjonsnedsatte i arbeidslivet


Unge Venstre mener det må bli enklere for personer med funksjonsnedsettelse å komme i arbeid. Det bør opprettes flere praksisplasser i offentlig sektor, og dagens støtteordninger for private bedrifter som ansetter funksjonshemmede bør gjøres bedre kjent.
For å lese mer om universell utforming, se universell utforming.
Flyktninger


Unge Venstre mener at Norge har et klart ansvar når flere titalls millioner mennesker er på flukt. Derfor vil vi øke antallet kvoteflyktninger som Norge tar imot fra FN. Vi vil også ha et tettere europeisk samarbeid for å sikre en rettferdig fordeling av flyktninger mellom land.

G

Gasskraft


Unge Venstre mener at en storstilt satsing på gass er en omvei til fornybarsamfunnet. Kostnaden ved å produsere fornybar energi har falt drastisk, og da er det dumt å skulle satse på fossil energi som hverken er lønnsom eller bærekraftig i et langsiktig perspektiv.
Genmodifisering


Unge Venstre ønsker å liberalisere regelverket for GMO, og harmonisere det med EUs regelverk. Bruk av genmodifikasjon i matproduksjon har et uforløst potensiale og kan sørge for bedre avlinger som tåler et mer variert klima.
Grønn byutvikling


God byutvikling tar hensyn til både menneske og natur, trivsel og bærekraft. Unge Venstre mener at det er viktig å bygge i pressområder, men at det ikke skal gå utover kvaliteten. Boligområder bør ha gode sosiale møteplasser, en god demografisk og spredning, og god tilgang til kollektivtransport. Det biologiske mangfoldet skal ilegges stor vekt i nye byggeprosjekter, og Unge Venstre mener vi trenger en omfattende kartlegging av artsmangfold.
Grønn skipsfart


Unge Venstre vil elektrifisere den maritime sektoren for å redusere klimagassutslipp og hindre lokal luftforurensing. Alle nye konsesjoner for fergedrift må være hybrid eller el-ferger. Samtidig bør det bygges ut landstrøm i havner med mye trafikk. Unge Venstre vil også innføre en forureningsavgift på store skip som legger til i norske byer uten bruk av landsstrøm.
Gruvedumping


Unge Venstre vil forby all dumping av gruveavfall i norske fjorder og innføre en avgift på gruveavfall. Giftige kjemikalier fra gruvedrift kan være skadelig for det biologiske mangfoldet i havet og føre var-prinsippet bør derfor legges til grunn for håndteringen av gruveavfall.

H

Helse


God psykisk og fysisk helse er nødvendig for en god livskvalitet. Alle skal sikres et godt helsetilbud uansett bosted, bakgrunn og økonomi. Unge Venstre ønsker mest mulig frihet når det kommer til behandlingsvalg, og vil åpne for større innslag av private helsetilbud. For å lese mer om hva vi mener om psykisk helse, se psykisk helse. For å lese mer om hva vi mener om eldreomsorg, se eldreomsorg. For å lese mer om hva vi mener om rusomsorg, se rusomsorg. For å lese mer om hva vi mener om skolehelsetjenesten, se skolehelsetjenesten.
Heroinassistert behandling


Hvert år dør i gjennomsnitt 260 mennesker av overdose i Norge. Det er tydelig at forbudslinjen i norsk narkotikapolitikk ikke funker. Unge Venstre mener at målet for narkotikapolitikken må være å hjelpe mennesker fremfor å straffe de, og vil derfor tillate heroinassistert behandling for de tyngste brukerne. Enkelte rusbrukere har ikke nytte av vanlig behandling, og det har blitt utført flere studier som viser at heroin fungerer langt bedre enn stoffer som metadon for denne gruppen. Utdeling av heroin fra helsepersonell reduserer faren for overdoser og fører til en generell bedring av helsen til heroinavhengige. Viktigst av alt gir det de tyngste brukerne kontroll over sitt eget liv, og større forutsetninger for å fungere i samfunnet. For å lese mer om rus, se rus. For alkoholpolitikk, se alkohol. For narkorazzia, se narkorazzia. For cannabis, se cannabis. For rusomsorg, se rusomsorg.

I

Ideologi


“Min frihet stopper der din starter”. Unge Venstre er Norges liberale ungdomsparti. Det betyr at vi ønsker mest mulig frihet til den enkelte. De sakene som kun omhandler en selv og sitt liv, skal i utgangspunktet ikke staten blande seg inn i. Liberalisme handler også om muligheter, og uavhengig av bakgrunn, bosted og inntekt skal alle ha mulighet til å skape seg et godt liv. Denne muligheten er også viktig å ta vare på for fremtidige generasjoner.
Industri


En liberal stat gir stor frihet til markedskreftene, men skal samtidig beskytte viktige verdier som bærekraft, naturmangfold, og dyrevelferd. Unge Venstre mener derfor at staten har som oppgave å legge til rette for en industri som ivaretar dette, for eksempel ved å bruke skatte- og avgiftssystemet som incentiv til omstilling. Det skal lønne seg å drive på en bærekraftig måte.
Innvandring


Globalisering gjør at stadig flere mennesker flytter over landegrenser. Det er både et gode og en utfordring. Unge Venstre ønsker en liberal innvandringspolitikk, hvor det skal være enkelt å komme til Norge som arbeidsinnvandrer, og hvor vi tar vare på mennesker som flykter fra krig og nød. Samtidig forutsetter en vellykket innvandringspolitikk, at det er en vellykket integreringspolitikk. Les mer om integrering under integrering. Les mer om asyl under asyl. Les mer om klimaflyktinger under klimaflyktninger. Les mer om europeisk flyktningepolitikk under europeisk flyktningepolitikk.
Integrering


En vellykket innvandringspolitikk forutsetter en vellykket integreringspolitikk. En god språkopplæring er et viktig utgangspunkt. Deltakelse i skole- og arbeidslivet er en viktig nøkkel for integrering. Unge Venstre ønsker derfor å gi alle asylsøkere arbeidstillatelse, og gjøre det lettere for innvandrere å komme seg inn på arbeidsmarkedet, for eksempel ved mer utstrakt bruk av anonyme søknader og ved å gjøre det enklere å få godkjent og oppgradert utenlandsk arbeid og utdannelse. Barn på asylmottak skal ha rett til å gå på skole, også på videregående nivå
Iskanten


Unge Venstre ønskjer varig vern mot olje- og gassutvinning i spesielt sårbare områder. Derfor skal det ikkje opnast for petroleumsverksemd eller konsekvensutreiing havområda langs iskanten, slik den er definert av Norske Polarinstitutt.

J

Jernbane


Unge Venstre ønskjer ein storstilt satsing på jernbane. For å nå klimamålene våre må vi redusere utsleppa fra transportsektoren og sørgje for at det er både billigare og enklare å velje tog framfor fossile transportmiddel.
Jordvern


Unge Venstre vil opprettholde og verne mer matjord. Vi er avhengige av at også framtidige generasjoner sikres muligheten til matproduksjon.

K

Karakterer


Unge Venstre meiner karakterar er nødvendig for å teste ferdigheiter til elevane. Likevel bør ikkje fokuset i skulen være for einsidig på testing og pugging. Unge Venstre ønskjer ikkje å ha karakterar på barneskulen, og vil fjerne karakterane i orden og oppførsel
Klimaflyktninger


Klimaforandringane kjem til å gje oss stadig fleire menneskjer på flukt. Unge Venstre meiner at også klimaflyktninger må få opphald i Noreg.
Klimakvoter


Det europeiske markedet for klimakvoter er ein viktig redskap for å redusere klimagassutslepp. Det gjer at klimagassutsleppa reduserer der vi får mest igjen for pengane. Unge Venstre er positive til bruk av kvoter for å redusere utsleppa i Europa, mener meiner at kvotene må redusast kjappare enn det dei gjer i dag. I tillegg til kvotehandel skal Noreg kutte betrakteleg i eigne utslepp.
Kollektivtransport


For å sikre ein rein luft og reduserte klimagassutlepp må den framtidige vare- og persontransporten være basert på lav- og nullutsleppsløysingar. Unge Venstre ønskjer ein storstilt satsing på grøn infrastruktur gjennom utbygging og oppgradering av togstrekningar, kollektivtransport og gang- og sykkelveier over hele landet. I tillegg må det bli billigare å reise kollektivt.
Kommunale boliger


Unge Venstre vil at det skal opprettast fleire egna kommunale bustader for vanskelegstilte.
Kontantstøtten


Unge Venstre meiner kontantstøtta er ein kostbar ordning som bør fjernast. Staten skal ikkje dele ut pengar når ein frivillig vel bort barnehageplass. Kontantstøtta hemmar likestilling og integrering, men den hindrar og at barn får gå i barnehagen.
Kullkraft


Kullkraft står diverre for ein stor del av energiproduksjonen i verda. All den tid det er for billig å sleppe ut CO2, vil kullkraft være for billig sammenlignet med den skaden utsleppa påfører kloden. Unge Venstre ønskjer å bidra internasjonalt med å fase ut kullkraft ved å være eit grønt batteri som utvikler nye, grøne løsninger som gjer verda mindre avhengig av kull.
Kvotehandel


Ein klimakvote er ein tillating til å sleppe ut eit tonn CO2. Kvoter sett ein marknadspris på CO2-utslepp. Moglegheiter for å handle kvotar på tvers av landegrenser innanfor Europa skal sikre at reduksjonane skjer der det det økonomisk er mest hensiktsmessig. Unge Venstre er positive til European Union Emissions Trading Scheme (ETS), men meiner at kvotene må reduserast kjappare. Noreg skal i tillegg til kvotehandel kutte betrakteleg i eigne utslepp.
Kommunereform


Unge Venstre mener at vi må fortsette arbeidet med å slå sammen kommuner. Større kommuner vil gi et bedre tilbud til innbyggerne sine, og vil gjøre det enklere å se utvikling og planlegging i et større perspektiv. Det gjelder for eksmepel for næringsutvikling eller planlegging av kollektiv- og annen transport. Det nye kommunekartet bør ta utgangspunkt i hvor folk faktisk bor og jobber.

L

Landbruk


Landbruket i Noreg står for store klimagassutslepp og har for dårleg dyrevelferd. Unge Venstre vil gjere landbruket meir klima- og dyrevennleg. Vi vil vri støtta fra produksjon av kjøtt til bruksformar som fremjar dyrevelferd, biologisk mangfald og klima og miljø.
Lekser


Unge Venstre meiner det bør vere opp til den einskilde skule å bestemme i kva grad dei skal bruke lekser som ein del av undervisninga. Det bør i større grad leggast til rette for moderne undervisningsformar som mellom anna omvendt klasserom, og at det bør utviklast alternative undervisningsformer som vil gjøre skulekvardagen betre og meir motiverande. Unge Venstre vil og at elevane sjølv skal ha innverknad over egen skulekvardag, særlig når det gjeld undervisningsmetodar.
LHBTI+


Et liberalt samfunn skal ha plass til alle, og anerkjenne ulike kjønnsidentiteter og legninger. Alle familiekonstellasjoner skal aksepteres og behandles likt. Mennesker lever ulike liv, og vet best selv hvordan disse bør organiseres. Staten skal ikke favorisere visse samlivsformer.
Likestilling


Unge Venstre mener at det er viktig å bekjempe strukturer i samfunnet som begrenser den enkeltes muligheter. Alle skal ha samme muligheter, uavhengig av kjønn og bakgrunn. Unge Venstre er skeptiske til bruk av kvotering for å utjevne forskjeller mellom grupper, men vil ikke avvise at det kan brukes i spesielle tilfeller.
Luftfart


Unge Venstre ser at flyreiser bidrar til store mengder skadelige klimagassutslipp. Vi støtter prinsippet om at forurenser bør betale for sine utslipp, og ønsker derfor å legge høyere avgifter på flyreiser. Avgiften bør rettes mot det forurensende, nemlig drivstoffet. Samtidig ønsker vi å avvikle Taxfree-ordningen, fordi den belønner flyreiser ved å gi de reisende billigere varer.
Luftforurensing


Unge Venstre vil redusere luftforurensningen. Partikkelforurensningen fra kjøretøy og industri skal ned, og det må innføres krav om partikkelfilter på dieselkjøretøy. Årsavgiften på kjøretøy uten filter må økes kraftig. Det er uakseptabelt at astmatikere, barnehagebarn og eldre i byer tvinges til å holde seg inne på vindstille dager.
Lærere


Læreren har verdens viktigste jobb. Det er de som skal utdanne morgendagens kloke hoder og flinke hender. Derfor vil vi jobbe for flere dyktige lærere i norske klasserom. Vi ønsker å øke lærerlønnen, og redusere skjemaveldet i skolen.
Lærlinger


Vil at det skal være lettere å kombinere praktisk arbeid og teori på yrkesfagslinjer. Allerede fra første trinn skal man få praktisk erfaring med faget sitt. Utstyrsparkene ved skolene bør være tilsvarende til de man finner i arbeidslivet. Det må gjøres mer attraktivt for bedrifter å ta inn lærlinger. Dette kan gjøres ved å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger, og gi bedrifter som tar inn lærlinger større tilskudd.
Legalisering


Unge Venstre vil legalisere og regulere salget av alle narkotiske stoffer. Hvordan de ulike stoffene reguleres skal bestemmes ut fra skadepotensialet deres. Ved å regulere salget vil vi få bedre kontroll over det svarte markedet, slå beina under kriminelle gjengmiljøer og terrororganisasjoner og samtidig forebygge overdoser på falske rusmidler.
Lofoten, Vesterålen og Senja


Unge Venstre vil ikke åpne for hverken olje- og gassutvinning eller konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

M

Matproduksjon


Vil avskaffe tollvernet på utenlandske landbruksvarer. På sikt ønsker Unge Venstre fri konkurranse på alle matvarer, til fordel for forbrukere og matprodusenter også utenfor Norge. Samtidig vil vi opprettholde og verne mer matjord, for å også gi fremtidige generasjoner mulighet til matproduksjon.
Medier


Et velfungerende demokrati forutsetter en opplyst offentlighet. Derfor er det viktig med en mediepolitikk som fremmer mangfold og uavhengighet. Unge Venstre mener at det må være et tak på hvor mye pressestøtte hver avis kan motta. Sterk konsentrasjon av medieeierskap må unngås, og Unge Venstre støtter medieeierskapsloven. Der staten er medeier i et mediekonsern skal de sikres full redaksjonell frihet.
Menneskehandel


Unge Venstre mener at mennesker som utpekes som mulige ofre for menneskehandel må få ubetinget rett til opphold i Norge. Å ha status som offer for menneskehandel kan ikke være avhengig av hvorvidt man får vitne om saken sin for retten eller ikke, spesielt ikke når så mange saker henlegges. Dagens asylpraksis setter ofre for menneskehandel i en sårbar og farlig situasjon.
Mobbing


Mobbing og diskriminering er ødeleggende for arbeidsmiljøet på skolen og det må derfor settes inn tiltak for å få bukt på problemet. Vi mener alle har rett til et godt læringsmiljø. Mobbing er et utbredt problem i norsk skole, og det må gis statlig støtte til alle skoler som ønsker å gjennomføre antimobbetiltak. Lærerne og skoleledelsen må prioritere å bekjempe mobbing, og må sikre alle elevene en trivelig skolehverdag.
Monarki


Unge Venstre vil innføre republikk som statsform. Det øverste embete i Norge bør ikke gå i arv, og derfor bør monarkiet avskaffes. Landets nye statsoverhode bør være en president valgt av Stortinget.
Menneskerettigheter


Menneskerettigheter skal stå i sentrum i Norges politikk, både innenlands og utenriks. Alle borgere i verden er født med samme grunnleggende rettigheter, og Norge bør kjempe for realiseringen av disse. Dette bør skje gjennom handel, bistand og diplomatiske forbindelser. Samtidig skal Norge gå foran som et godt eksempel, blant annet ved å aktivt respektere Menneskerettskonvensjonen i nasjonale domstolsprosesser.
Matsvinn


Det er viktig for både miljø og mennesker at matsvinnet reduseres. Derfor vil Unge Venstre at det skal innføres en matkastelov i Norge, etter modell fra Frankrike. En slik lov vil gjøre det vanskeligere for butikker og annen næringsvirksomhet å kaste mat, og matsvinnet i Norge vil gå ned. Unge Venstre ønsker også at det opprettes flere matsentraler.

N

NATO


Unge Venstre mener at norsk forsvarspolitikk fortsatt bør basere seg på et tett samarbeid med NATO. Fred ivaretas best ved internasjonalt, regelbasert samarbeid, og NATO-medlemskapet er vår største sikkerhetsgaranti. Samtidig må de europeiske medlemslandene i NATO ta en større grad av ansvar for egen sikkerhet, og Unge Venstre er positive til nordisk og europeisk forsvarssamarbeid.
Naturvern


Å bevare et rikt naturmangfold har verdi i seg selv, men det er også en plikt vi har overfor fremtidige generasjoner. Unge Venstre mener at klassisk naturvern og vern av lokalt miljø må kombineres med en ambisiøs klimapolitikk for å sikre kommende mennesker den samme naturen som vi har vokst opp med.
NAV


Alle skal ha muligheten til å skape det gode liv, men de som faller utenfor skal også ha krav på et sikkerhetsnett. I dag opplever mange at saksbehandlingen i NAV-systemet tar for lang tid og er i overkant byråkratisk. Unge Venstre vil ha færre og større NAV-kontor der det tillates for noe bruk av skjønn. Unge Venstre vil at NAV først og fremst skal ha fokus på sosiale ytelser og arbeidsformidling.
NRK


Unge Venstre vil ikke privatisere NRK, og mener NRKs rolle som allmennkringkaster må vernes. Samtidig er vi mot NRK-lisensen, og glad for at Regjeringen avvikler ordningen. Lisensmodellen var en gammeldags og utdatert finansieringsmodell, som traff feil. Den nye ordningen med finansiering av NRK over skatteseddelen, er mer rettferdig. Unge Venstre mener også det er viktig at NRK ikke vokser seg så store at de truer mediemangfoldet i Norge. Derfor bør NRK kutte sine driftsutgifter med 20% over en femårsperiode.
Narkorazzia


Narkorazziaer i skoletiden er et alvorlig inngrep i elevers rettssikkerhet. Derfor krever Unge Venstre at praksisen med narkorazzier på skolen område opphører.
Nord-Norgebanen


Unge Venstre vil bygge Nord-Norgebanen. Vi åpner også for å bygge Tromsbanen først, med endelig mål om forlengelse av jernbanen fra Tromsø til Fauske.
Narkotika


Krigen mot narkotika har hatt forferdelige konsekvenser for både mennesker og samfunn. Vil legalisere og regulere omsetningen av alle narkotiske stoffer. Regulering vil gi bedre kontroll over de i dag illegale markedene, og bidra til å slå beina under kartellvirksomhet og terrororganisasjoner som finansierer virksomheten gjennom produksjon og salg av narkotiske stoffer. Rusavhengighet er en sykdom, ikke en forbrytelse. Rusavhengige skal møtes med behandling - ikke straff. For å lese mer om rusomsorg, se rusomsorg. For alkoholpolitikk, se alkohol. For narkorazzia, se narkorazzia. For cannabis, se cannabis. For heroinassistert behandling, se heroinassistert behandling.

O

Offentlig eierskap


Mennesker finner de beste løsningene når de kan handle fritt. Derfor er det viktig at statens eierskap i norsk næringsliv begrenses. Samtidig skal staten sikre en bærekraftig økonomi, arbeidsplasser og velferd for sine innbyggere. Av og til er statlig eierskap viktig for å sikre naturressurser og infrastruktur. Unge Venstre vil at staten skal selge seg ut av alle virksomheter som hverken er særskilt viktig for nasjonal sikkerhet eller infrastruktur, eller naturlige monopoler.
Oljenæringen


Oljenæringen har vært viktig for fremveksten av det moderne Norge, men vi kan ikke forlenge oljealderen om vi skal nå klimamålene vi har satt oss. Både nasjonale klimamål og det internasjonale målet om å redusere temperaturstigningen til 1,5 grader tilsier at store deler av olje og gass må bli liggende. Unge Venstre vil stoppe utlysningen av flere leteblokker og ønsker permanent vern av sårbare områder fra olje- og gassutvinning. Norge må gjennomgå en grønn energiomstilling, og Unge Venstre krever at staten øker produksjonen av fornybar energi og samt forskning på nullutslippsløsninger.
Oppdrettsnæringen


Oppdrettsnæringen er en framtidsnæring. Unge Venstre ser på vekst i oppdrettsnæringen som positivt med tanke på klima, areal og energieffektiv matproduksjon. Samtidig må videre vekst i næringen være bærekraftig, og det også stilles strengere krav til dyrevelferd i oppdrettsnæringa, fordi fisken har behov som ikke tilfredsstilles i dagens næring.
Overgrep


Forebygging er det viktigste for å hindre seksualisert vold, voldtekt og seksuell trakassering. Unge Venstre vil styrke holdningsarbeid og kunnskapsspredning gjennom seksualundervisningen i skolen. Samtidig må politiet prioritere etterforskning og oppklaring av overgrep høyere enn i dag.
Overvåkning


Privatliv er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for frihet. Likevel overvåkes tusenvis av nordmenn hver eneste dag. Unge Venstre mener at det må foreligge særlig tungtveiende grunner for at personvernet skal vike, og ønsker å begrense overvåkningen i samfunnet. Det bør innføres avgifter på overvåkning av det offentlige rom, regelverket må bli strengere, og private overvåkningstiltak bør kun tillates om ytterst nødvendig.

P

Palestina


Unge Venstre støtter Palestinas kamp for selvstyre, og ønsker en tostatsløsning i konflikten mellom Israel og Palestina. Israels ulovlige bosetninger og blokkaden av Gaza må opphøre, og grensene fra før 1967 skal respekteres. Norge bør anerkjenne Palestina som en selvstendig stat på lik linje med en rekke andre FN-land.
Papirløse migranter


Det lever tusenvis av papirløse migranter, mennesker uten lovlig opphold, i Norge. Tilværelsen som papirløs er preget av usikkerhet og uforutsigbarhet, og svært ofte sosial nød. Papirløse migranter har ingen rett på helsehjelp, skole eller andre grunnleggende menneskerettigheter. Mange papirløse oppholder seg i Norge over lang tid, for så å få avslag. Unge Venstre mener at statlige ID-kort bør utstedes til mennesker med uavklart identitet, samt at barnefamilier som har vært så lenge i Norge at barna har en sterk tilknytning til landet bør få oppholdstillatelse.
Pelsdyr


Unge Venstre har fått gjennomslag for å legge ned pelsdyrnæringen innen 2025! Vi mener pelsdyrhold er uforenlig med god dyrevelferd og ønsker der for også et forbud mot import av pelsprodukter.
Pensjon


Unge Venstre vil ha en rettferdig endring av pensjonsordningene. Dagens pensjonsordning blir for kostbar for fremtiden, derfor vil vi gjøre det mulig for offentlig ansatte å kombinere arbeid samtidig som de kan ta ut pensjon. Desto lenger de ansatte står i arbeid, jo mer pensjon vil de få utbetalt.
Personvern


Frihet forutsetter at hvert menneske vernes mot unødvendig registrering, overvåkning og inngripen i privatlivet. I det liberale demokratiet er det borgerne som kontrollerer staten, ikke staten som kontrollerer borgerne. Det skal svært tungtveiende grunner til for at hensynet til personvernet skal vike. Vi vil for eksempel begrense politiets og etterretningstjenestens muligheter til å overvåke telekommunikasjon fra privatpersoner med mindre det foreligger en sterk grunn til mistanke om kriminell aktivitet.
Psykisk helse


Psykiske lidelser er et stort samfunnsproblem som må tas på alvor. Over 25 prosent av befolkningen blir psykisk syke i løpet av livet. Psykiske lidelser må tas like alvorlig som fysiske lidelser, og mennesker med psykiske lidelser må få et bedre behandlingstilbud. Vi vil prioritere barne- og ungdomspsykiatrien høyere enn i dag, og gi de den økonomiske støtten de trenger for å møte den økende etterspørselen.
Permisjon


Unge Venstre vil dele foreldrepermisjonen likt mellom begge foreldrene, slik at begge får den samme muligheten til å tilbringe tid med barnet sitt og være i fast jobb.
Privatskoler


Se "Friskoler"

R

Regionreformen


Unge Venstre støtter regionreformen. Regionene bør ha større makt over flere ansvarsområder enn dagens fylkeskommune. Makt bør flyttes fra departementer, direktorater og fylkesmannen til det nye folkevalgte nivået. Unge Venstre er positive til ekspertutvalgets forslag til oppgaver, og mener at man må jobbe for å få flytte enda flere oppgaver til de nye regionene utover det som er vedtatt i stortinget.
Regnskog


Hvert år avskoges det regnskog tilsvarende halve Norges areal - eller areal på størrelse med en fotballbane annethvert sekund. Avskogingen medfører store klimagassutslipp, utryddelse av arter og ødeleggelse av livsgrunnlaget for urfolk. I dag er 50% av det opprinnelige regnskogarealet på jorda permanent borte, og utviklingen fortsetter i høyt tempo. Unge Venstre vil opprettholde, utvide og styrke støtteordningen til land for å bremse avskoging av regnskog.
Rovdyr


Unge Venstre ønsker å opprettholde levedyktige bestander av de fire store rovdyrene: ulv, gaupe, jerv og bjørn. Rovdyr er en naturlig del av økosystemet og norsk fauna. Bestandsmålene for de store rovdyrene skal følge faglige anbefalinger og økes, og ulvesonen utvides. Unge Venstre vil også ha en felles nordisk forvaltning av de store rovdyrene.
Rus


Krigen mot narkotika har hatt forferdelige konsekvenser for både mennesker og samfunn. Vil legalisere og regulere omsetningen av alle narkotiske stoffer. Regulering vil gi bedre kontroll over de i dag illegale markedene, og bidra til å slå beina under kartellvirksomhet og terrororganisasjoner som finansierer virksomheten gjennom produksjon og salg av narkotiske stoffer. Rusavhengighet er en sykdom, ikke en forbrytelse. Rusavhengige skal møtes med behandling - ikke straff. For å lese mer om rusomsorg, se rusomsorg. For alkoholpolitikk, se alkohol. For narkorazzia, se narkorazzia. For cannabis, se cannabis. For heroinassistert behandling, se heroinassistert behandling.
Rusomsorg


Rusavhengighet er et sosialt problem, ikke en forbrytelse. Avhengighet bør anerkjennes som en sykdom og møtes med tilbud om behandling. Unge Venstre ønsker en bedre, rausere og mer helhetlig rusomsorg. Dette krever at behandlingskapasiteten og antall behandlingssentre utvides slik at alle rusavhengige får tilbud om behandling. Tilbudet om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) må styrkes, utvalget av medikamenter må utvides, og behandlingen skal først og fremst styres av legen i samsvar med pasientens egne ønsker. Heroinassistert behandling må tillates, og det må åpnes for brukerrom der man kan røyke fremfor å injisere heroin. For å lese mer om rus, se rus. For alkoholpolitikk, se alkohol. For narkorazzia, se narkorazzia. For cannabis, se cannabis. For heroinassistert behandling, se heroinassistert behandling.
Religionsfrihet


Unge Venstre mener at religionsfrihet er essensielt i et liberalt samfunn. Derfor skal staten være sekulær. Alle religiøse organisasjoner skal være likestilte. Dette medfører at alle trossamfunn, inkludert Den norske kirke, skal få tildelt lik statlig støtte på like vilkår, fordelt ut fra størrelsen på trossamfunnene. Organisasjonene skal ha frihet til å velge sine egne verdisyn, selv om de går mot majoritetens verdisyn.

S

Samepolitikk


Samene er Norges urfolk, og vi har en særlig forpliktelse til å ivareta og styrke samisk språk og kultur. Samisk er et av Norges to offisielle språk, og det må en forsterket innsats til for å bidra til at samer kan bevare morsmålet sitt.
Seksualitetsundervisning


Det viktigste man kan gjøre for å hindre spredning av kjønnssykdommer, forebygge seksuell trakassering, seksualisert vold og voldtekt er seksualitetsundervisning. Derfor er det viktig at man har god seksualitetsundervisning, som blant annet formidler grensesetting og respekt. Vi mener at dette burde starte allerede i barnehagen, der barna lærer om kropp, samleie, forplantning og grensesetting. Vi mener også at det burde være mer seksualitetsundervisning i lærerutdanningen.
Sexkjøpsloven


Sosiale problemer krever sosiale, og ikke justispolitiske virkemidler. Samfunnet bør ikke stigmatisere, men vise solidaritet med og respekt for personer som selger sex. Det er sexarbeiderne som lider under dagens kriminalisering. Forholdene for arbeiderne blir utrygge. Derfor vil vi oppheve sexkjøpsloven og hallikparagrafen.
SFO


Skolefritidsordningen (SFO) gir barnefamilier mer fleksibilitet i egen hverdag og gjør det lettere for begge foreldre å stå i jobb. Samtidig er det varierende kvalitet i SFO, og mange barn har ikke råd til å delta. Derfor ønsker Unge Venstre en reform i SFO som løfter kvaliteten og gjør den graits for alle.
Sidemål


Det er lettere å lære språk hvor yngre man er, derfor mener Unge Venstre at sidemålsopplæringen bør starte i 3. klasse. Begge målformer bør benyttes i alle fag gjennom skoleløpet. Det er viktig at lærerne er gode språklærere som kan benytte begge målformer og Unge Venstre mener at det må et større fokus på språk under lærerutdanningen.
Skattesystemet


Unge Venstre mener at det skal lønne seg å jobbe og velge miljøvennlig. Derfor vil vi ha et grønt skatteskifte med lavere skatt på arbeid og hvor de som forurenser må betale mer. Vi ønsker også å skifte skattebyrden for arbeid og verdiskapning til formue, arv og eiendom. Derfor ønsker vi å øke formueskatten, innføre nasjonal boligskatt, og gjeninnføre arveavgiften.
Skjenketider


Unge Venstre mener at kommunene skal få full frihet til å bestemme skjenketidene selv. Kommunene vet best hvilke utfordringer de har og staten bør ikke ha noen regler for når en bar ikke får lov til å selge mer. Salgstidene i butikker bør utvides.
Skolehelsetjenesten


Det er viktig med en god skolehelsetjeneste på alle skoler. Derfor ønsker Unge Venstre at det ansettes flere helsesykepleiere, psykologer og annet fagpersonell. Det er viktig at helsesykepleier er mer tilgjengelig enn i dag. Så lenge fraværsgrensa finnes, så må helsesykepleier få lov til å skrive fravær slik at elever slipper å måtte dra til legen.
Solenergi


For at Norge skal bli et nullutslippssamfunn og at verden skal nå 1,5-gradersmålet så er det viktig at vi benytter oss av sola som energikilde. Unge Venstre ønsker å gjøre det lettere og billigere å få på plass solcelleanlegg på bygninger. Dette kan gjøres ved å øke maksbeløpet i Enovas tilskuddsordning.
Statens pensjonsfond (Oljefondet)


Unge Venstre mener at staten skal bruke mindre av Oljefondet, slik at ressursene tilfaller fremtidige generasjoner. Når fondets størrelse øker, øker også pengeoverføringene til statsbudsjettet. Unge Venstre ønsker å senke handlingsregelen til 2,5%.
Studentboliger


Unge Venstre vil bygge 4000 studentboliger hvert år frem til 20 prosent dekningsgrad er oppnåd. Byggingen må skje i samarbeid med studentsamkipnadene. Det er viktig at det bygges mange boliger der hvor det bor flest studenter. Det er viktig at kostnadsrammen og tilskuddsandelen for bygging av studentboliger økes. Studentsamskipnadene skal få støtte av staten til å kjøpe eksisterende bygg for bruk og ombygging til studentboliger.
Studentvelferd


Økonomi skal ikke være et hinder for å studere. Unge Venstre vil bevare gratisprinsippet og ønsker at alle skal ha muligheten til å være heltidsstudent. Unge Venstre mener at det må et større fokus på studentvelferd. Dessverre er det altfor mange studenter som har dårlig psykisk helse. Derfor vil Unge Venstre ha et godt og billig helsetilbud, som inkluderer psykolog, tilgjengelig for alle studenter. Dette kan gjerne være i samarbeid med studentskipnadene. Unge Venstre er glade for Venstres gjennomslag om 11 måneders studiestøtte. Vi ønsker at studiestøtten festes til 1,5G. Dette vil gjøre at studiestøtten er på ca 130 000 kroner pr. november 2018.
Surrogati


Vi mener at mennesker selv skal bestemme over sin egen kropp. Derfor åpner Unge Venstre for surrogati, også kommersielt. Kommersiell surrogati bør reguleres for å hindre utnyttelse, og særlig for å ivareta barnas beste. Norge bør også bidra sterkt til å få på plass slik regulering internasjonalt.
Sykelønn


Norge har trolig verdens mest generøse sykelønnsordning, og samtidig mye høyere sykefravær enn sammenlignbare land. Unge Venstre ønsker å kutte i sykelønnen, både for å sikre en bærekraftig velferdsstat, men også for at det alltid skal lønne seg å jobbe.
Stemmerettsalder


Unge Venstre vil sette stemmerettsalderen til 16 år. En senkning av stemmerettsalderen vil utvide demokratiet, slik at flere kan ta del i beslutningsprosesser. Norske borgere som er ferdige med grunnskolen, og over kriminell lavalder, bør også ha anledning til å påvirke samfunnet de lever i. Anledning til å stille til folkevalgte verv bør følge stemmerettsalderen.

Q


T

Tannhelse


Tennene er en del av kroppen, og Unge Venstre vil gi alle et fullstendig helsetilbud. Nødvendig behandling hos tannlege må dekkes av et eget egenandelstak. Det bør vurderes å øke dagens egenandelstak for helsetjenester
Thorium


Unge Venstre mener at Norge bør satse på forskning og teknologi tilknyttet bruk av thorium. Vi vil også at Norge skal delta i Euratom.
Tog


Se "Jernbane"

U

Universell utforming


Unge Venstre vil sikre personer med nedsatt funksjonsevne mulighet til å ferdes fritt. Alle offentlige områder skal være tilgjengelig utformet.

V

Vaksinasjon


Unge Venstre vil gjøre barnevaksinasjonsprogrammet obligatorisk for alle barn i Norge. Dette er viktig for å beskytte barna mot farlige sykdommer, og for å ivareta flokkimmunitet i befolkningen. Unntak av medisinske grunner kan gjøres av medisinsk personale. Unge Venstre mener også det er nødvendig å gjøre tiltak for å øke influensavaksinasjonsgraden blant helsepersonell.
Vannkraft


Unge Venstre vil legge til rette for større utbygging av fornybar energi, og saksbehandlingstiden for utbygging må ned. I utbyggingen av fornybar energi skal inngripen i naturen vektes mot kraftproduksjonen, og det skal ikke åpnes for å bygge nye, store vannkraftverk. Norge må ta vare på de gjenværende store uregulerte vassdragene.
Verneplikt


Unge Venstre mener at plikten til å forsvare den liberale rettsstaten mot ytre trusler kan rettferdiggjøres. Vilje til å avtjene verneplikten bør likevel tillegges stor vekt når Forsvaret kaller inn personell til førstegangstjeneste. Tjeneste i sivilforsvaret må gjøres frivillig.
Vest-Sahara


Unge Venstre støtter Vest-Saharas kamp for selvstyre. Unge Venstre vil at det skal avholdes en fri, rettferdig og juridisk bindende folkeavstemning i Vest-Sahara om landets selvstendighet. Resultatet må respekteres av Marokko og det internasjonale samfunnet.
Vindkraft


Unge Venstre vil gjøre Norge til en fornybarnasjon, og mener vindkraft bør utgjøre en større del av norsk kraftproduksjon. Staten må investere penger i utvikling av ny teknologi. Støtten til bygging av demonstrasjonsanlegg og oppskalering av uprøvd fornybar energi som havvind bør derfor økes. Samtidig mener Unge Venstre at det ikke lenger er behov for statlig subsidiering av volumutbygging. Utbygging av nye vindkraftanlegg må alltid ses i lys av naturvernhensyn, men hensynet til klimavennlig kraftproduksjon bør veie tungt.
Vinmonopolet


Unge Venstre vil beholde vinmonopolet. Dagens ordning gir også alkoholutsalg på mindre steder, samtidig som det begrenser tilgangen til alkohol. Dagligvarebutikker skal få selge øl med alkoholprosent opptil 5,5 prosent. Alkohol i dagligvarebutikker bør alltid være bak forheng eller på eget rom.
Våpeneksport


Unge Venstre ønsker å videreføre norsk våpenproduksjon, men sette strengere krav til åpenhet i våpenindustrien. Kravene til eksport av A- og B-materiell må sidestilles. Praksisen med å konsultere Stortinget om eksportkontrollsaker, av særlig utenrikspolitisk eller prinsipiell betydning, bør videreføres og nyttiggjøres oftere. Ved nye mottakere skal lisenssøknadene behandles av et utvalg i Stortinget.
Videregående


Unge Venstre vil forandre videregående skole kraftig fra i dag. Vi vil skape mye mer plass til valgfag, slik at hver enkelt elev kan ha mer makt over sin egen skolehverdag. Samtidig vil vi legge opp studiespesialiserende linje etter en studiepoengsmodell, slik at man kan gjennomføre på to, tre eller fire år. I tillegg vil vi dele opp norskfaget lignend som mattefaget, slik at man kan fordype seg i det man selv synes er interessant.

For eksamen, se "Eksamen"
For yrkesfag, se "Yrkesfag"

W


X


Y

Yrkesfag


Yrkesfag har behov for en fornyelse. Yrkesfagelever må få mer tid til praktisk arbeid, og ha mindre fellesfag. I tillegg må fellesfagene bli mer relevante for elevene. Skolen må samarbeide tettere med lokalsamfunnet og næringslivet, slik at elevene får oppleve å jobbe i bedrift, og bedriftene blir bedre kjent med elevene. Lærlingplass er for de fleste yrkesfagselever avgjørende for å fullføre utdanningen. Næringslivet må få større insentiver til å ansette lærlinger, gjennom økt lærlingtilskudd og fjerning av arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Ved offentlige anbud må det stilles krav om at lærlinger benyttes, og dette må komme tydelig frem i regelverket slik at bedrifter ser verdien av å ansette lærlinger.
Ytringsfrihet


Den frie ytringen er grunnlaget for et velfungerende demokrati, og retten for enhver til å ytre sin egen mening og varsle om kritiske forhold uten frykt for strafferettslige forfølgelser, må beskyttes og opprettholdes. Derfor mener Unge Venstre at lovmessige begrensninger på offentlige ytringer må holdes på et minimum, og at enhver offentlig ytring bør tillates såfremt den ikke oppfordrer til vold eller har injurierende kraft. Hatske ytringer må møtes med motargumenter fremfor forbud. Samtidig er det viktig at sårbare grupper ikke skremmes fra å delta i demokratiet og den offentlige debatten. Arbeidet mot trusler og hatmotivert vold må derfor prioriteres høyt, og organisasjoner som jobber mot hat og diskriminering skal få økonomisk støtte.

Z


Æ


Ø


Å

Åndsverk


Unge Venstre er for lovlig fildeling. Vi erkjenner imidlertid eiendomsretten til åndsverk og er følgelig ikke positive til fildeling av andres åndsverk uten eksplisitt godkjennelse fra eier. Dagens åndsverklov må oppdateres, og tidsbegrensningen bør strammes kraftig inn. Kommersiell utnyttelse av tredjepersons åndsverk skal kompenseres, mens ikke-kommersiell utveksling av tredjepersons åndsverk mellom privatpersoner bør kunne skje vederlagsfritt.