Liberalismen

 

Unge Venstre tror på menneskets frihetstrang og skaperkraft. Derfor danner vi vår politiske plattform med utgangspunkt i liberalismen: En frihetsideologi som gjennom sin lange og mangfoldige historie alltid har kjempet for frihet, toleranse og likeverd. Unge Venstres mål er å bevege samfunnet i mer liberal retning. Friheten skal gjelde for alle, overalt!

Liberalismens utgangspunkt er hvert enkelt menneskes ukrenkelige frihet og egenart. Alle mennesker er ulike, men av lik verdi uansett bakgrunn og valg av livsstil. Retten til å definere meningen med sitt eget liv er universell og ugjenkallelig. Unge Venstre mener at alle skal ha mulighet til å ta sine egne valg, og til å følge sin egen vei til det gode liv. Ethvert menneske er et mål i seg selv, og ikke et middel for andres vilje.

Unge Venstre mener et mangfoldig samfunn er et godt samfunn, fordi det muliggjør kreativitet, toleranse og rom for alle. Mangfold oppstår når mennesker gis frihet og mulighet til å skape et bedre liv for seg selv og hverandre. Alle har et ansvar for sine medmennesker, også for fremtidige generasjoner. Denne bevisstheten legger føringer på hvordan hele samfunnet skal bygges opp og bevares. Det finnes ingen rett til å krenke andres rett, og heller ingen frihet til å begrense andres frihet.

Det liberale demokratiet bygger på fire grunnpilarer: Folkestyret, rettsstaten, markedsøkonomien og det sivile samfunnet.

Demokratiet er de politiske spillereglene som gjør det mulig å forandre samfunnet uten bruk av vold, som gjør det mulig å kontrollere all maktutøvelse og sikre borgerne mot at makt misbrukes, og som gir borgerne mulighet til å delta i den politiske maktutøvelsen.

Unge Venstre mener staten er til for å sikre alle borgere denne grunnleggende friheten. Staten skal ikke være makthavernes redskap for å utøve deres vilkårlige vilje, men borgernes felles redskap for å gjøre det mulig for enhver å forfølge sine egne mål, alene og i frivillige fellesskap.

Unge Venstre mener at det politiske fellesskapet skal handle aktivt for å hindre at undertrykkelse, forskjellsbehandling, fattigdom og nød stenger folk ute fra friheten. Alle må være sikret de åndelige og materielle betingelsene som gjør det mulig å kunne opptre som frie borgere i samfunnet. Også naturmiljøet som betinger all menneskelig aktivitet må beskyttes fra politisk hold.

For å oppfylle dette formålet må den liberale staten bygge på demokratiet og rettsstyret, og samtidig verne om markedet og det sivile samfunnet. Demokratiet er de politiske spillereglene som gjør det mulig å forandre samfunnet uten bruk av vold, som gir borgerne eierskap til staten og mulighet til å delta i den politiske maktutøvelsen. Rettsstaten skal samtidig sikre likhet for loven, rettsvern for alle, og garanterte friheter og rettigheter som til sammen setter grenser for statens og organiserte interessers maktutøvelse.

En markedsøkonomi med fritt entreprenørskap, fri prisdannelse og fritt yrkesvalg gjør det mulig for borgerne å realisere sine evner, anlegg og interesser, og skaper velstand og velferd for alle. For at markedet skal virke til det beste for alle må eiendomsforhold, forbrukerretter og konkurranse være regulert. Det sivile samfunnet består av alle former for frivillig samarbeid mellom mennesker omkring felles interesser og verdier. Meningsutveksling, kulturopplevelser, religionsutøvelse og organisasjonsliv beriker borgernes liv, og er med på å virkeliggjøre friheten og demokratiet.

Liberalere styrer ikke mot utopier eller endelige definerte idealsamfunn. Snarere sørger det liberale demokratiet for at borgeren har makt over sitt eget liv og kan forme sin egen fremtid sammen med sine medborgere. Et liberalt samfunn er alltid i forandring, og liberalere vil alltid se med kritiske øyne på det bestående og se etter nye, radikale løsninger.

Saker og saksområder Unge Venstre jobber mye med:

Miljø- og klimapolitikk
Mer frihet i skolen
Human narkotikapolitikk
Personvern
Dyrevern
Internasjonalt samarbeid
Ytringsfrihet
Avskaffe verneplikten
Ja til republikk
Ja til EU
Frihandel