Hopp til hovedinnhold

13. juni 2022

| Oppdatert 13. juni 2022

En mer klimavennlig byggebransje

Byggeplass

Uttalelse vedtatt av landsstyret 11.06.22

Mot 2050 er det forventet at nærmere 3 milliarder flere mennesker vil bo i urbane strøk. Dette er en trend som tilsier at  70% av verdens befolkning vil bo tettbygd. I de urbane strøkene trenger vi flere bygg for å møte det økende folketallet.  Samtidig går verden tom for natursand som er hovedingrediensen i betong, og byene vi bor i. Vi har et akutt behov for  å finne nye nyttige materialer og gjenbruke mer av det vi bruker og kaster. I dag står byggebransjen for 40% av verdens  ressursbruk og 40% av verdens energibruk. Det er altså et enormt behov for omstilling i denne sektoren. Unge Venstre  vil at Norge skal ta en offensiv rolle i å skape en grønnere bransje med grønnere materialer som kan kutte utslipp i møtet  med et økende behov for utbygging i fremtiden.

Byggebransjen er en bruk og kast bransje. Dette er ikke en en bærekraftig modell for fremtiden og noe vi er nødt til  å gjøre noe med. Vi må i større grad enn i dag tilrettelegge for at man skal resirkulere materialer i det man river bygg. I tillegg burde man ta vare på gjenbrukbare ressurser i gamle bygg, som dører, vannklosetter, trevirke, flis, betong og lignende.

Regjeringens nylige forskriftsendring om tekniske krav i TEK17 er altfor passive, og næringen selv etterlyser strengere miljøkrav. Det er ikke lagt inn klimakrav til nye bygninger eller krav om klimaregnskap for hele byggeprosessen. I tillegg er kravene til sortering av avfall på byggeplasser mye lavere enn det som allerede er standarden i bransjen.

Vi må bli bedre på å utnytte den steinen vi har. Verden går mot mangel på natursand til bruk i betong og andre  produkter. Vi har tatt et lite skritt i riktig retning og begynt i å utvikle nye maskinsand-løsninger hvor man bruker  overskuddsmateriale til å produsere ny sand. I samferdselsutbygging og andre store byggeprosjekter står vi igjen med  mye overskuddsmateriale i form av ikke-forurenset jord, stein, asfalt og betong. Denne overskuddsmassen nyttiggjøres  i liten grad i dag. Dagens praksis med høyt forbruk, deponering og lange transportveier fører til store klimautslipp og  negative effekter på lokalmiljø. Dersom vi først skal gjøre et inngrep i naturen må vi sørge for at vi utnytter det for alt det  er verdt.

Det er en voksende trend i Norge å bygge i heltre. Tre er et godt materiale som binder CO2, kan gjenbrukes og skaper gode inneklima. Det må være lønnsomt å bygge i tre. I tillegg må det være lønnsomt å utvikle nye bærekraftige materialer til bruk i byggebransjen. Materialer som mycelium binder sammen trerester og gir oss ny isolater som er nedbrytbar. Unge Venstre vil utvikle nye metoder for å bygge grønnere hus .

I dag er det altfor mange bygg som rives ukritisk. Unge Venstre vil i større grad restaurere og ta vare på eksisterende bygg, og stille strengere krav til energieffektivisering. Vi trenger også et langtidsperspektiv på nybygg.

Byggebransjen står for alt for mye av verdens utslipp. Bygg og anlegg står for rundt 15 prosent  av klimagassutslippa i Norge, og er den største kilden til avfall her i landet. Det er viktig å omstille denne næringa for at vi  skal nå norske klima- og miljømål. Sektoren etterspør skjerpede krav mens dagens regjering sitter stille. Byggebransjen  er avhengig av nye tiltak, krav og løsninger. Da trenger vi også en offensiv og nytenkende bygge-politikk.

Unge Venstre vil:

 1. stille strengere krav til rapportering av CO2-utslipp i byggeprosjekter.
 2. øke graden av kildesortering av avfall som oppstår ved bygging og riving av bygg fra 70% til 95% i byggteknisk  forskrift (TEK17).
 3. sikre gjenbruk av gjenbrukbare elementer når man river bygg som f.eks. bæreelementer i betong, dører, vannklosetter, glass, trepaneler og liknende. Det må tilrettelegges for et eget marked som sørger for at disse  materialene gjenbrukes.
 4. legge til rette for at det skal bli enklere for små og mellomstore bedrifter å gjenvinne materialer
 5. i større grad utnytte overskudd av steinmasse fra graving, gruvedrift og uttak som ellers dumpes
 6. insentivere utvikling av ny teknologi og produksjon av maskinsand, for å imøtegå den internasjonale mangelen på natursand
 7. at EPS(isopor)-industrien skal bli sirkulær og utslippsfri
 8. støtte opp under utvikling av nye karbonnegative materialer som f.eks. mycelium-materiale og andre  komposittmaterialer som bruker byggavfall i sin produksjon
 9. ha større andel byggeprosjekter i heltre
 10. at installasjon av solenergi på tak blir obligatorisk for alle offentlige bygg og næringsbygg med gulvareal større enn 250 m^2 innen 2026
 11. at man i større grad restaurerer og tar vare på eksisterende bygg for å unngå unødvendig riving, samtidig som man stiller strengere krav til energieffektivisering
 12. som hovedregel forby riving av eksisterende stor-bygninger. Man må i større grad restaurere og ta vare på eksisterende bygg for å unngå unødvendig riving. Dette må forutsette at byggene forblir energieffektive og møter moderne standarder. Her må det forekomme unntak for kulturhistorisk og arkitektonisk verdifulle bygg
 13. at alle bygg skal bygges med en ambisjon om stå i minst 100 år
 14. forby deponering av gjenbrukbare byggmaterialer

Del artikkelen