Hopp til hovedinnhold

25. januar 2023

| Oppdatert 25. januar 2023

En utviklingspolitikk for fremtiden

Bilde fra en flyktningleir. Bilde av klær som tørker og noen barn i bakgrunnen

I tiden fremover står vi overfor store globale utfordringer. Selv om fattigdomstallene i verden har gått jevnt og trutt nedover de siste 30 årene, lever fortsatt nesten 10% av verdens befolkning i ekstrem fattigdom. De siste årene har dessverre utviklingen snudd. Pandemien kastet flere hundre millioner tilbake i ekstrem fattigdom, særlig i de fattige landene i sør. Samtidig har krigen i Ukraina utløst en global energi- og matvarekrise.Verdensbanken anslår at nærmere 100 millioner har blitt ført ut i ekstrem fattigdom som følge av pandemien og matvarekrisen.

Fattigdomsbekjempelse er en vår tids viktigste frihetskamper. Alle mennesker er født med retten til frihet, og fattigdom er en ufrihet som forringer folks mulighet til å leve gode og selvstendige liv. Unge Venstre kjemper for en mer rettferdig verden der alle mennesker har like muligheter til å realisere det livet de ønsker å leve. Derfor vil vi føre en utviklingspolitikk som løfter folk ut av fattigdom, og gir dem frihet og muligheter.

Som et av verdens rikeste og mest velstående land har vi et særegent ansvar og en moralsk plikt til å hjelpe mennesker som ikke er like heldige som oss. Ved å ofre kun en liten del av vår velferd, kan vi gi millioner av mennesker muligheten til et anstendig liv. Derfor vil Unge Venstre doble bistandsmålet til 2% av BNI.

Bistanden må bli mer målrettet, effektiv og resultatorientert.  Derfor vil Unge Venstre prioritere tiltak som har størst dokumentert effekt, som blant annet vaksinasjonsprogrammer og penger direkte til fattige. Samtidig må vi konsentrere bistanden på færre formål og områder. Da vil man kunne opparbeide mer kompetanse på prosjektene man gjennomfører, som vil føre til mer effektiv forvaltning og bedre utnytting av ressursene.

Riksrevisjonen har kritisert bistanden som går til fond for å ha mangelfull dokumentasjon og resultater, og at det ikke nødvendigvis er med på å nå Norges utviklingspolitiske mål. Det er derfor viktig at vi kritisk ettergår denne bistanden og sørger for den er kostnadseffektiv og resultatorientert.

Unge Venstre vil også styrke Norad sin rolle i utviklingsarbeidet ved å gi dem ansvaret for en større andel av bistandsbudsjettet og videreutvikle fagkompetansen de besitter.

Ressursplanlegging og kartlegging er nødvendig for å gjøre bistanden mer effektiv og mer langsiktig. Ved å bygge på tidligere erfaringer unngår vi at tidligere feil gjentar seg. Ved å systematisere erfaringer og kunnskap fra arbeidet vil vi lettere kunne vurdere effektene av bistanden. Kunnskapen vil kunne bidra til videreutvikling og forbedre bistandsarbeidet.

Det er viktig at midler som ikke er utviklingshjelp også går under bistandsbudsjettet. I dag regnes mottak som flyktninger som ODA-godkjent bistand det første året. Dermed ble Norge den største mottakeren av norsk bistand i 2022. Unge Venstre vil at utgifter til flyktninger i Norge ikke skal gå på bekostning av den internasjonale bistanden, og at det dermed ikke regnes inn i bistandsbudsjettet. Heller ikke klimafinansiering eller annen innsats som ikke har dokumentert utviklingseffekt skal telles inn i bistandsmålet.

Selv om bistand åpenbart fungerer, er det viktig å erkjenne at den ikke løser alle problemer som utviklingsland står overfor. Derfor er det blant annet viktig å støtte opp under frihandel som har løftet millioner ut av fattigdom og gitt stor velstandsutvikling til trengende land.  Norge må jobbe for å redusere tollmurer og handelsbarrierer som begrenser utviklingsland sin mulighet til å eksportere sine varer på lik linje med andre land.

Unge Venstre vil:

 1. Doble bistandsmålet til 2% av BNI
 2. At bistanden skal bli mer resultatorientert og kostnadseffektiv
 3. Jobbe for at bistandsfinansierte fond i større grad må kunne vise til resultater for sluttbrukere i mottakerlandene
 4. Evaluere resultatene fra norsk bistand til globale finansinstitusjoner
 5. Konsentrere bistanden på færre prosjekter og områder, og at en større andel skal gå til langsiktige tiltak
 6. At mottak av flyktninger ikke skal inngå i bistandsbudsjettet, og jobbe globalt for at det ikke regnes som ODA-godkjent bistand.
 7. Øke bistanden som går direkte til fattige
 8. Øke støtten til vaksinasjonsprogrammer, som GAVI
 9. La Norad forvalte en større andel av bistandsbudsjettet, og styrke rollen som fagetat for norsk bistand
 10. Prioritere kjernestøtten til FN-organisasjonene, og øke støtten til frie midler
 11. Støtte opp under en uavhengig gjeldsslettemekanisme
 12. Doble klimabistanden, og vil at den skal komme i tillegg til den tradisjonelle bistanden
 13. Oppheve tollmurer og handelsbarrierer som motvirker frihandel
 14. I større grad tilrettelegge for mikrofinansiering i utviklingsland, for å skape økonomisk vekst, infrastruktur og velstandsutvikling
 15. Utføre casestudier som en del av kontrolleringen og ressursplanleggingen i bistandsprosessen.

Del artikkelen