Hopp til hovedinnhold

June 13, 2022

| Oppdatert July 25, 2022

Et grønt og levende byliv

Uttalelse vedtatt av Oslo Unge Venstre 23.05.22

Helt siden privatbilens inntog har byutvikling vært fullstendig sentrert rundt den. De siste 60 årene har privatbilen dominert store arealer i våre bysentre. Skrekkbilder fra E18 over rådhusplassen viser hvor ulevelig Oslo Sentrum var på sitt verste.

Oslo er i stor grad blitt planlagt etter bileiernes behov. Privatbilen er ineffektiv og tar uforholdsmessig mye plass. Trafikkorker, personskader, ulykker og forurensing er alle konsekvenser av privatbilens dominans. For å motvirke disse konsekvensene og skape levende byer bør privatbiltrafikken begrenses i byområdene.

Areal som for øyeblikket blir brukt på gater, veier og parkeringsplasser kan bedre brukes til gatekunst, grøntarealer, sykkelparkeringer og uteservering for å skape levende byområder. Ved å frigjøre areal kan vi legge bedre til rette for gående, syklister og kollektivreisende.

Byen bør tilrettelegges for mennesker, ikke biler. Privatbiler bør derfor forbys fra å kjøre i større områder av Oslo Sentrum, og flere gater bør omgjøres til handlegater, grøntarealer og gatetun. En forutsetning for dette er at mennesker med nedsatt funksjonsevne fortsatt skal sikres tilgang til bysentrum. Denne utfordringen løses gjennom rosa busser-ordningen, dedikerte parkeringsplasser og en utvidet satsing på kollektivtransport.

I tillegg er det viktig med økt universell utforming av kollektivtrafikken, slik at den sosiale mobiliteten til personer med funksjonsnedsettelser og eldre i mindre grad er avhengig av bilen.

Oslo Unge Venstre vil derfor:

  1. Sterkt begrense arealbruken på privatbiler innenfor ring 1
  2. på sikt ha en bykjerne som er fritt for privatbiler
  3. forby fossildrevne transportmidler innenfor ring 2
  4. omgjøre parkeringsarealer til grøntområder, gatetun, handlegater, uteservering eller annet som skaper et levende byområde
  5. etablere innfartsparkeringer ved kollektivknutepunkt utenfor det sentrale byområdet
  6. utvide bilfritt byliv-satsingen til å omfatte alle bydeler
  7. ha en målsetning om at alle bydeler skal ha bilfrie område
  8. innføre 30 km/t som standard fartsgrense innenfor ring 3

Del artikkelen