Hopp til hovedinnhold

9. mai 2023

| Oppdatert 9. mai 2023

Hold staten utenfor den private sfæren – nei til digital masseovervåkning!

To mennesker som står ved en vegg som er dekket med kameraer

Vedtatt av Oslo Unge Venstres ekstraordinære årsmøte den 29. mars 2023.

Personvernet er under angrep. Det burde få alle varsellamper til å blinke rødt.

Et nytt lovforslag fra regjeringen medfører at PST kan overvåke absolutt alt du foretar deg på internett, og lagre det i mange år framover. Forslaget fikk flertall med støtte fra Høyre, og åpner i praksis for statlig masseovervåkning av norske borgere. Dette betyr et stort inngrep i folk sine privatliv, og er et svik mot enkeltmenneskets personvern. Alt du måtte skrive, kommentere og laste opp vil ikke lenger være privat, men statens eie. PST vil altså kunne følge med på alt du gjør til enhver tid med argusøyne. Det spiller ingen rolle om du er lovlydig eller hvor gammel du er; alt vil bli lagret og potensielt kunne bli brukt mot deg flere år senere.

Dette er svært problematisk, og Datatilsynet har advart om at lagringen det åpnes for kan bryte med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

I tillegg benytter politiet seg i dag av flere svært inngripende etterforskningsmetoder uten hjemmel i lov. For eksempel regulerer verken straffeprosessloven eller påtaleinstruksen politiets påvirkning på hendelsesforløp og bevisprovokasjon, infiltrasjon (undercovervirksomhet), informantvirksomhet eller spaning. Dette er svært inngripende politimetoder, ettersom metodene griper inn i privatlivet til den enkelte uten at vedkommende selv er klar over det.

Det er et grunnleggende rettsstatsprinsipp at staten ikke kan gjøre inngrep i borgernes rettigheter uten hjemmel i lov, noe som følger av legalitetsprinsippet i Grunnloven § 113.

Hensynet til personvern må ligge fast, uansett. Det er ingen tvil om at mye kriminalitet kunne vært unngått dersom myndighetene hadde total kontroll over hva alle til enhver tid måtte si, mene og gjøre. Dette ville derimot vært et illiberalt og autoritært samfunn med begrensede individuelle rettigheter.

Dersom vi åpner for store innskrenkninger av personvernet i kriminalitetsbekjempelsens navn, vil dette kunne ha uante konsekvenser for ytringsfriheten og tilliten til myndighetene.

Personvern bør være en fundamental og ukrenkelig rettighet hver enkelt av oss har. At Norge nå beveger seg bort fra dette er uakseptabelt.

Oslo Unge Venstre vil:

  1. Stanse PST sin myndighet til å masseovervåke norske borgere
  2. Sikre lovregulering av i dag ikke-lovregulerte skjulte etterforskningsmetoder
  3. Styrke personvernet til norske borgere,

Del artikkelen