Hopp til hovedinnhold

16. november 2019

| Oppdatert 7. mai 2021

Ja til lakseskatt

Bilde av et lakseoppdrett.

Vedtatt av sentralstyret 16. november 2019

Oppdrettsnæringen i Norge er en suksesshistorie. De siste årene har vist en eventyrlig vekst for oppdrettsselskapene, og ekstraordinært store overskudd. Likevel er det lite av disse inntektene som fellesskapet får nyte godt av. Oppdrettsnæringen benytter seg av statlig utdelte lisenser til å sette ut merder med laks i egnede områder.

Lakseoppdrett er avhengig av et fåtall områder i fjorder og kystlandskap som er egnet til denne aktiviteten. Oppdrettstillatelser angår derfor utnyttelse av begrensede naturressurser angår derfor utnyttelse av begrensede naturressurser. I Norge har det lenge vært et prinsipp at avkastningen fra begrensede naturressurser som petroleum og vannkraft skal tilfalle fellesskapet. Unge Venstre mener at dette også bør gjelde for oppdrett, og at havbruksnæringen må betale for den eksklusive retten til bruk av en begrenset naturressurs de har fått.

Nesten samtlige av oppdrettstillatelsene i Norge ble delt ut gratis eller til symbolske priser, lenge før noen forutså hvilken eventyrlig vekst næringen skulle oppleve. Verdien av tillatelsene er blitt anslått til omtrent 200 milliarder kroner. Selskapene har kun betalt 7 milliarder for dem.

Tall fra SSB viser at grunnrenten i næringen de siste årene har ligget på omtrent 20 milliarder kroner årlig. Dette er en ekstraordinær avkastning som ikke skyldes oppdretternes teknologi eller kapital, men verdien som ligger i «grunnen», oppdrettslisensene, næringen får benytte. Disse er en begrenset ressurs som vil ha en verdi uavhengig av hvem som setter ut merdene, på samme måte som oljen i Nordsjøen har en verdi uavhengig av hvem som utvinner den. Grunnrenten bør derfor tilfalle alle i Norge, og ikke bare eierne av store oppdrettsselskap.

En feil innrettet grunnrenteskatt kan vri investeringer bort fra samfunnsøkonomisk lønnsomme næringer. Derfor valgte regjeringen i 2018 å sette ned et utvalg som skulle se på hvordan skattesystemet kan sikre at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen i havbruksnæringen, samtidig som selskapene fortsatt har insentiver til å gjennomføre lønnsomme investeringer.

Havbruksskatteutvalget leverte sin innstilling 4. november 2019, der flertallet slår fast at dette er mulig ved å innføre en overskuddsbasert grunnrenteskatt. Dette vil både være treffsikkert og ta hensyn til svingninger i lønnsomhet. Slik sikres økte inntekter til havbrukskommunene samtidig som også innbyggere i andre deler av landet får dra nytte av den ekstraordinære profitten oppdrettsnæringen får fra en naturressurs som tilhører fellesskapet.

Unge Venstre vil:

  1. Innføre en overskuddsbasert, periodisert grunnrenteskatt i havbruksnæringen i tråd med anbefalingene i NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruksvirksomhet.
  2. Sørge for at skatteinntektene fordeles mellom stat og kommune.

Del artikkelen