Hopp til hovedinnhold

13. juni 2022

| Oppdatert 13. juni 2022

Løft psykisk helse nå!

To personer som holder hender

Uttalelse vedtatt av landsstyret 11.06.22

Ettervirkningene av pandemien har ført en enorm økning i psykiske helseproblemer, spesielt hos barn og unge. Dette  legger enormt press på et allerede overbelastet system. Mange pasienter opplever å møte et system som er ikke eksisterende, utilgjengelig eller veldig rigid. Alle som oppsøker psykisk helsehjelp fortjener god behandling som  fungerer. Dette krever økt prioritering og organisatoriske endringer i et fragmentert, uoversiktlig og overbelastet system.

Stigmaet rundt psykisk helse lever dessverre fortsatt i beste velgående, og pasienters rettigheter i møte med systemet  ivaretas ikke godt nok. Regjeringen er med på å bidra til dette. Vi er i likhet med psykologforeningen dypt bekymret over  regjeringens ønske om å svekke samtykkekompetente pasienters rett til å bestemme over egen behandling. Og deres  retorikk rundt mennesker med psykiske helseproblemer.

Tvang skal alltid være siste utvei og pasientens rettigheter skal alltid settes først. Unge Venstre vil styrke, ikke svekke, rettighetene til mennesker med psykiske utfordringer. Vi ønsker fortsatt å ha en tvangslov som ivaretar menneskerettslige hensyn, og sikrer at tvang ikke brukes unødvendig. Vi vil beholde kravet om fraværende samtykkekompetanse for tvang og følge  psykologforeningens anbefaling om å utrede muligheten for bindende forhåndserklæringer for å sikre autonomi og  verdighet til alle pasienter.

Kvinnehelse er konsekvent underprioritert i både somatisk og psykisk helse, dette gir seg særlig utslag i  underdiagnostisering og feildiagnostisering av kvinner med nevroutviklingsforstyrrelser.. Vi ser også med dyp  bekymring på at det eneste behandlingsstedet som kan tilby spesialisert behandling mot kjønnsinkongruens nekter  å forholde seg til at dette ikke lenger er en psykiatrisk diagnose, og gjennom dette diskriminerer og sykeliggjør  transpersoner. Datagrunnlaget om diskriminering i psykisk helse og helse generelt er mangelfullt. Unge Venstre vil ha en  kartlegging av diskriminering innen psykisk helse og sikre at alle får et likeverdig helsetilbud.

Unge Venstre vil:

 1. sikre at barn og unge kan få oppfølging i BUP i en overgangsfase også etter at de fyller 18 om de ønsker det og  sørge for at BUP tilføres ressurser til dette
 2. beholde og utvide fritt behandlingsvalg i rus og psykisk helse
 3. ha en gjennomgang av skjevheter knyttet til kjønn, etnisitet legning og lignende i diagnostisering og behandling
 4. øke finansieringen av DPS og legge til rette for lengre og mer sammenhengende behandlingsløp
 5. sørge for at enkle utredninger kan gjøres i et kortere tidsrom enn i dag
 6. øke antallet avtalespesialister
 7. at det offentlige skal lage en brukervennlig plattform for å formidle avtalespesialister til pasienter og fastleger
 8. bygge ut sengeplass-kapasiteten i psykiatrien
 9. revidere ordningen med pakkeforløp i psykisk helse, beholde den der den har vist seg hensiktsmessig
 10. beholde krav om fraværende samtykkekompetanse eller fare for andre eller eget liv for bruk av tvang
 11. sørge for at alle pasienter som ønsker det skal ha digital tilgang til egne journaldokumenter på en sikker og  brukervennlig plattform uten at behandler varsles ved innsyn, unntak må kunne begrunnes i nåværende formulering  av pasient og brukerrettighetsloven §5.1
 12. For barn mellom 12 og 18 må det tas hensyn til å beskytte mot uønsket innsyn fra foreldre. Reglene om samtykke  ved innhenting av opplysninger mellom instanser må fortsatt gjelde
 13. styrke retten til å få korrigert egen journal
 14. intensivere innsatsen mot uberettiget innsyn i og spredning av journalopplysninger, sørge for at Høyesteretts siste  dom på området følges opp og at sanksjonene som finnes tas i bruk der det er hensiktsmessig
 15. at alt helsepersonell i psykisk helse skal få opplæring å unngå diskriminering av kvinner, LHBT+ personer, etniske  minoriteter og andre marginaliserte grupper i diagnostisering og behandling
 16. fjerne NBTKs behandlingsmonopol for transpersoner og sørge for at det å være trans ikke behandles som en  psykiatrisk diagnose
 17. opprette et tilbud for mennesker med traumatiske opplevelser i helsevesenet
 18. myke opp treårsgrensen for å søke pasientskadeerstatning i alvorlige saker i rus og psykisk helse
 19. styrke vernet av varslere i helsevesenet, både pasienter, pårørende og ansatte
 20. innføre mulighet for juridisik bindende forhåndserklæringer i forbindelse med tvang
 21. stramme vesentlig inn på bruken av mekaniske tvangsmidler med mål om total utfasing i henhold til  tvangslovutvalgets anbefalinger. Forby all bruk på barn
 22. endre regelverket for skjerming slik at det er mer på linje med andre OECD-land
 23. opprette et spesifikt tilbud for pasienter som ønsker å få revidert diagnoser
 24. bekjempe diskriminering av pasienter med psykiske diagnoser og ruslidelser i det somatiske helsevesenet
 25. fjerne stigma rundt rusbruk i møte med helsetjenester og minimere brudd av tausetsplikten for å rapportere rusbruk
 26. regulere rusmiddeltesting, og observasjon under dette vesentlig strengere enn i dag
 27. gjennomgå og sette inn tiltak for behandlingssteder med avvikene høy bruk av tvang

Del artikkelen