Hopp til hovedinnhold

26. februar 2024

| Oppdatert 26. februar 2024

Oslofjorden trenger vår hjelp

Økosystemene i Oslofjorden er på randen av kollaps. Torsken som lever der er spøkelseslignende og nær utryddelse, hummeren blir stadig mindre og fjorden gror igjen. Det er på tide at varsellampene begynner å blinke, og at det for alvor blir gjort tiltak for å forhindre den økologiske trusselen vi nå står ovenfor. Heldigvis er det mye som allerede gjøres, men om vi ønsker en frisk og levende Oslofjord så må vi gjøre mer, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.


Bunntråling er en skadelig måte å drive fiske på som skraper bort livet på havbunnen. Praksisen er en av de viktigste årsakene til at Oslofjorden dør ut, og områder der det har blitt gjort langvarigbunntråling ligner en undervannsørken. Bunntråling har blitt drevet i Oslofjorden i omtrent hundre år, og har halvert artsmangfoldet. Derfor må vi først og fremst forby bunntråling i Oslofjorden, men også nasjonalt.


Oslofjorden er hjemmet til et bredt spekter av arter som dør, og det må tiltak til for å snu utviklingen. Vi må restaurere naturen og bygge ut ålegressenger. Ålegressenger er viktig for små og store arter, og er en viktig del av økosystemet. Gressengene spiller også en viktig rolle for karbonlagring på havbunnen. Den store utfordringen er at ålegressenger er sterkt truet av utbygging, forurensing, mudring og mer.


Det er flere arter i Oslofjorden der bestandene har blitt kraftig redusert, deriblant hummeren og torsken. Hummerbestanden er svært sårbar, og et viktig tiltak for å ivareta bestanden er å innføre flere vernesoner. Eksisterende vernesoner har økt hummerbestanden, samt helsen til individene. Videre er det i utgangspunktet ulovlig å fiske torsk i Oslofjorden, men det er noe som i liten grad opprettholdes. Dette er fordi det er ingen som straffer eller følger med på om folk fisker. Trolig er det få som vet om forbudet, og et viktig tiltak kan derfor være å sette opp informasjonsplakater på populære fiskesteder.


En annen stor utfordring for Oslofjorden er fremmedarter som for eksempel stillehavsøstersen. Fremmedarter truer økosystemet, og framveksten av dem skyldes både klimaendringer og vann fra utlandet som kommer med store frakteskip. Innsatsen for å fjerne disse artene må styrkes.


En trussel mot Oslofjorden er stor oppblomstring av alger. Årsaken til dette er at det gror voldsomt med alger ved tilførsel av næringsstoffene nitrogen og fosfat. Når algene dør og brytes ned, blir vannet oksygenfattig. Dette gjør at livet i fjorden blir ulevelig. Årsaken til de store utslippene av nitrogen og fosfat er blant annet fra avrenning fra avløp og landbruket. Derfor må vi få på plass nitrogenrensing og forbud mot høstpløying, samt reetablering av kantvegetasjon for å hindre avrenning og erosjon. I tillegg er det en utfordring med vann- og avløpssystemene, da det er flere lekkasjer fra avløpsnettet og for lite kapasitet på renseanleggene. Derfor må vi stille strengere krav til renseanleggene våre og bygge ut kapasiteten.


En levende, frisk og ren Oslofjord er viktig for miljøet og menneskene som lever rundt fjorden. Ikke bare er det hjemmet til et bredt spekter av dyr og planter, men det er også et viktig friluftslivsområde. Mange bruker fjorden til å bade, padle og gå på tur. Det er viktig at vi tar fjorden på alvor og reverserer den negative utviklingen.


Unge Venstre vil:

  • Forby bunntråling
  • Restaurere natur og ålegressenger
  • Opprette flere vernesoner for hummeren
  • Styrke innsatsen for å fjerne fremmedarter, som stillehavsøstersen
  • Øke rensegraden på renseanlegg innenfor dagens selvkost-system, og arbeide for at kommuner går sammen om å håndtere avløp.
  • Forbedre vann og avløpsnettet for å bedre håndteringen av regnvann
  • Forby høstpløying i områdene rundt Oslofjorden og Glomma
  • Sørge for at forbudet mot fiske av torsk i Oslofjorden opprettholdes ved informasjonsplakater
  • Innføre insentiver for å restaurere og reetablere kantvegetasjon langs vassdrag
  • Innføre et forbud mot tømming av septik av fritidsbåter

Del artikkelen