Hopp til hovedinnhold

18. oktober 2023

| Oppdatert 19. oktober 2023

Vi må ta vare på havbunnen

Det er sannsynlig at mange skapninger i havet vil dø ut før de blir oppdaget. Menneskelig aktivitet har påvirket 66 prosent av havområdene negativt. En studie fra 2018 avdekket at 13 prosent av verdens hav er uberørt av skadelig menneskelig aktivitet. Forskerne understreket betydningen av store, intakte havområder som opprettholder økologiske prosesser som er avgjørende for jordens klima. Uten disse områdene kan vi oppleve drastiske og uforutsette konsekvenser.

Dyphavet er verdens største karbonlager, og spiller en stor rolle i jordens klimaregulering. Presset på havet øker stadig, og mangfoldet av liv i havet er i ferd med å forsvinne. På bare 50 år har vi allerede mistet 36 prosent av havets dyreliv. Derfor er vi nødt til å være varsomme i forvaltningen av havene våre.

Vi vet allerede at bunntråling slipper ut store mengder klimagasser. Tall fra 2021 viser at globalt slipper bunntråling ut like mye CO2 som all verdens flytrafikk. Bunntråling truer også det biologiske mangfoldet, ved at det fanger, forflytter og skader organismene som lever på havbunnen. I flere områder reduseres antallet bunndyr på grunn av trålingen. Ikke minst er det i dag store kunnskapshull om bunntrålingens effekter på ulike dyr og økosystemer. Derfor er det uforsvarlig med den praksisen Norge fører med bunntråling i dag.

Havets dypområder er fylt med et bredt dyrelivsmangfold. I disse områdene står vi overfor risikoen for å ødelegge sårbare økosystemer ved utvinning av mineraler. Bekymringsverdig nok vet vi fortsatt altfor lite om de potensielle konsekvensene gruvedrift kan ha på livet i havet.

Selv omfattende områder forblir uutforskede, spesielt når det gjelder dypvannsmiljøene. Vår kunnskap om dyphavets natur og betydning er fortsatt begrenset.

Per i dag er det ingen gruvedrift i dypvannsområder over hele verden. På grunn av vår manglende kunnskap er det nødvendig å være svært forsiktige i denne sammenhengen.

Unge Venstre vil:

  1. At Norge må jobbe aktivt internasjonalt for å innføre et midlertidig forbud mot kommersiell utvinning av havbunnsmineraler i havområder utenfor nasjonal jurisdiksjon. Forbudet bør vare i minimum 10 år før det gjøres en ny vurdering, med hensyn på å kartlegge virksomhetens påvirkning på naturmangfold og dyreliv.
  2. At Norge må lage en plan for hvordan vi skal verne minst 30 prosent av Norges havområder (inkludert den økonomiske sonen og kontinentalsokkelen) etter et tverrsektorielt regelverk, i samsvar med anbefalte internasjonale mål.
  3. At det skal prioriteres å sikre vern av områdene utpekt som særlig sårbare og verdifulle i havforvaltningsplanene.
  4. At Norge skal gjennom internasjonalt lederskap jobbe for å få vedtatt en juridisk bindende global havavtale som skal sørge for bærekraftig bruk og vern av det marine biologiske mangfoldet i internasjonale farvann hvor føre-var-prinsippet er førende.
  5. Utvide Naturmangfoldsloven til 200 nautiske mil, i sammenheng med norsk økonomisk sone.
  6. Forby bunntråling.
  7. Stille seg positive til oppstart av ny forskning når det kommer til maritime overflater og maritimt liv.

Del artikkelen